Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks årsrapport og regnskap for 2022

Norges Bank fikk et underskudd på 11 milliarder kroner i 2022 mot et overskudd på 23 milliarder kroner i 2021. 8 milliarder kroner vil overføres som utbytte til staten.

Norges Bank legger i dag frem årsrapport og regnskap for 2022. Årsrapporten inneholder en omtale av Norges Banks virksomhet i 2022, hovedstyrets årsberetning, komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitets årsberetning og Norges Banks årsregnskap for 2022.

Norges Bank fikk i 2022 et underskudd på 11 milliarder kroner. Både aksjeinvesteringene og renteinvesteringene hadde negativ avkastning i 2022, med hhv. -16,8 prosent og -7,5 prosent. Bakgrunnen for resultatene var svake aksjemarkeder og stigende renter globalt.

Samlet kostnad fra finansiell instrumenter ble 10 milliarder kroner, inkludert en valutagevinst på 46 milliarder kroner, som bidro sterkt til å dempe tapet for året. Årsregnskapet til Norges Bank omfatter regnskapsrapporteringen for Statens pensjonsfond utland. Fondet fikk en avkastning tilsvarende -1 637 milliarder kroner i 2022.

Markedsverdien av valutareservene var 610 milliarder kroner ved utgangen av 2022, en reduksjon på om lag 33 milliarder kroner fra utgangen av 2021. Valutareservene er hovedsakelig investert i statsobligasjoner og børsnoterte aksjer samt kontantplasseringer. 

Driftskostnadene utgjorde 6,4 milliarder kroner i 2022, en økning fra 5,9 milliarder kroner i 2021. Kostnadsøkningen sammenlignet med 2021 er i hovedsak relatert til personalkostnader. Dette motvirkes noe av blant annet lavere honorarer til eksterne forvaltere av Statens pensjonsfond utland.

Totalresultatet for 2022 ble et underskudd på 11 milliarder kroner. Egenkapital, etter disponeringer, var 270 milliarder kroner ved utgangen av året. I tråd med gjeldende retningslinjer blir det overført 8 milliarder kroner til statskassen i løpet av 1. kvartal 2023.

For mer informasjon om årsrapporteringen for Statens pensjonsfond utland se egen rapport for fondet og relatert pressemelding.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. mars 2023 10:00
Publisert 7. mars 2023 10:00