Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 0,5 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Oppgangen i norsk økonomi fortsatte gjennom høsten. Den siste tiden har høyere smittetall og omfattende smitteverntiltak bremset aktiviteten. Arbeidsledigheten har økt litt, men ser ut til å holde seg lavere enn anslått i Pengepolitisk rapport 4/21. Lettelser i smitteverntiltakene vil trolig bidra til at den økonomiske oppgangen fortsetter. Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst. Den underliggende inflasjonen har steget mer enn ventet og er nå nær inflasjonsmålet.

Pengepolitikken er ekspansiv. Komiteens vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier at styringsrenten økes mot et mer normalt nivå. En gradvis normalisering av renten er forenlig med fortsatt høy sysselsetting. Økte renter vil også bidra til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

I drøftingen av risikobildet var komiteen opptatt av at omikron ser ut til å gi et mildere sykdomsforløp enn deltavarianten av koronaviruset, men at det fortsatt er usikkerhet rundt det videre forløpet for pandemien. Komiteen var også opptatt av risikoen for at kapasitetsbegrensninger i økonomien og vedvarende prispress internasjonalt kan løfte lønns- og prisveksten her hjemme.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. januar 2022 10:00

01:15

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen

Publisert 20. januar 2022 10:00