Norges Bank

Pressemelding, mkb

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2021

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har gitt råd til Finansdepartementet om å øke bufferkravet til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2022.

Motsyklisk kapitalbuffer skal gjøre bankene mer motstandsdyktige ved økonomiske tilbakeslag. Norske banker er lønnsomme, og vi venter at utlånstapene blir lavere i år enn i fjor. Kredittverdige foretak og husholdninger synes å ha god tilgang på kreditt. Norske banker er godt rustet til å oppfylle økt krav til motsyklisk kapitalbuffer og samtidig opprettholde kredittilbudet.

Før reduksjonen i mars i fjor var kravet til motsyklisk kapitalbuffer 2,5 prosent med bakgrunn i at finansielle ubalanser hadde bygd seg opp over lengre tid. I løpet av koronapandemien har prisene på både næringseiendom og bolig økt markert, og kredittveksten til husholdningene har tiltatt. Den siste tiden har veksten i eiendomsprisene avtatt, og vi venter moderat vekst fremover. Vår vurdering er at finansielle ubalanser har økt noe det siste året. Både gjeld og eiendomspriser er på høye nivåer. Hensynet til finansielle ubalanser tilsier et høyere bufferkrav.

– Komiteen har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2022. Slik komiteen nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene, vil komiteen gi råd om ytterligere økning i bufferkravet i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Komiteen ser for seg at bufferen på noe sikt skal tilbake til 2,5 prosent.

Finansdepartementet har i dag besluttet å følge rådet fra Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. juni 2021 10:00