Norges Bank

Pressemelding, mkb

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2020

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har gitt råd til Finansdepartementet om å holde bufferkravet uendret på 1,0 prosent.

Både husholdninger og foretak synes å ha god tilgang på kreditt. Bankenes utlånstap har avtatt. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til tap i bankene fremover. Tapene blir trolig lavere i 2021 enn i 2020, men markert høyere enn gjennomsnittet de siste 20 årene. Norske banker er godt rustet til å tåle økte tap og samtidig opprettholde kredittilbudet.

Før reduksjonen i mars var kravet til motsyklisk kapitalbuffer 2,5 prosent fordi finansielle ubalanser hadde bygd seg opp over lengre tid. Husholdningenes gjeldsbelastning er høy og har økt mye gjennom mange år. Eiendomsprisene er høye etter å ha vokst kraftig i lengre tid.  I løpet av koronapandemien har tendensen fortsatt. Vedvarende høy boligprisvekst og økt kredittvekst kan føre til at finansielle ubalanser bygger seg videre opp.

- Slik komiteen nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene, vil komiteen gi råd om økt bufferkrav i løpet av 2021. Komiteen ser for seg at bufferen på noe sikt skal tilbake til 2,5 prosent, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å følge rådet fra Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. desember 2020 10:00