Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 0,50 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

I Pengepolitisk rapport 1/17, som ble publisert 16. mars i år, var hovedstyrets vurdering at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å bli mellom 1 og 2 prosent de neste årene. Hovedstyret mente at styringsrenten mest sannsynlig ville bli liggende på 0,5 prosent den nærmeste tiden.

Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,7 prosent i mars, om lag som ventet i forrige pengepolitiske rapport. Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt og er lavere enn anslått. Kronekursen har svekket seg, mens forventede pengemarkedsrenter hos handelspartnerne har falt.

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. mai 2017 10:00

19:23

Pressekonferanse 4. mai 2017

01:47

Olsen om rentebeslutningen 4. mai 2017

Publisert 4. mai 2017 10:00