Norges Bank

Pressemelding, mkb

Motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2016

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til den motsykliske kapitalbufferen i bankene uendret. Beslutningsgrunnlaget for rådet er gjengitt i Pengepolitisk rapport 3/16.

Den siste tiden har boligprisveksten tiltatt. Gjeldsveksten i husholdningene har avtatt noe det siste året, men gjelden stiger fortsatt raskere enn inntektene. Kredittveksten i foretakene er moderat. Det har vært en viss økning i bankenes utlånstap.

Høy boligprisvekst kan føre til økt gjeldsopptak i husholdningene. Det gjør husholdningene samlet sett mer sårbare og øker faren for en brå nedgang i etterspørselen og utlånstap i bankene fram i tid. På den andre siden kan fortsatt svak vekst i norsk økonomi dempe kredittveksten i både foretak og husholdninger.

– Etter en samlet vurdering har vi besluttet å gi Finansdepartementet råd om å holde bufferkravet uendret på 1,5 prosent, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å holde bufferkravet uendret. (Pressemelding Finansdepartementet)

Norges Banks brev: Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2016

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. september 2016 10:01

45:49

Pressekonferanse 22. september 2016

Publisert 22. september 2016 10:01