Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Svak vekst i produksjonen

Kontaktene i Norges Banks Regionale nettverk rapporterer om svak produksjonsvekst de siste tre månedene. Bedriftene venter fortsatt svak vekst det neste halve året.

Ifølge bedriftene i nettverket har den samlede produksjonsveksten vært svak de siste tre månedene. Utviklingen har vært i tråd med kontaktenes forventninger i februar. God vekst i offentlig etterspørsel og bedret konkurransekraft har bidratt til å øke det samlede aktivitetsnivået litt. Det er tjenesteyting mot husholdningene og tradisjonell industri som melder om den høyeste veksten, mens oljeleverandørene rapporterer om det kraftigste produksjonsfallet.

Utsiktene er litt oppjustert fra februar, men kontaktene venter svak produksjonsvekst også de neste seks månedene.  Bedriftene ser for seg at etterspørselen fra oljesektoren vil fortsette å falle, mens etterspørselen fra offentlig sektor vil ta seg videre opp.

Kapasitetsutnyttingen i bedriftene er fortsatt på lave nivåer, og bedriftene rapporterer om god tilgang på arbeidskraft. Kontaktene oppgir at sysselsettingsnivået har vært lite endret, og venter at nivået vil være om lag uendret også de neste tre månedene. Den samlede årslønnsveksten i år blir anslått til 2,3 prosent, mot 2,4 prosent i februar.   

321 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i mai.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. juni 2016 10:00
Publisert 7. juni 2016 10:00