Norges Bank

Pressemelding

Noe svakere vekstutsikter

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk meldte om litt lavere produksjonsvekst de siste 3 månedene. Fremover ventet kontaktene ytterligere nedgang i veksten.

Produksjonsveksten avtok litt, om lag som kontaktene så for seg i forrige runde. Mange kontakter viste til svakere etterspørsel fra petroleumsnæringen. Bedriftene viste også til fallende aktivitetsnivå innen private byggeprosjekter. Samtidig har offentlige investeringer fortsatt bidratt til økt aktivitet. Bedriftene rapporterte at kronesvekkelsen har styrket konkurranseevnen, og flere oppga at dette har gitt økt produksjon.

Kontaktene så for seg avtakende vekst de neste 6 månedene, og utsiktene var svakere enn i oktober. Lavere oljepris har bidratt til å dempe forventningene, særlig i oljeleverandørnæringen, eksportindustrien og næringsrettet tjenesteyting. Bedriftene ventet også litt lavere vekst i etterspørselen fra husholdningene.

Kapasitetsutnyttingen i bedriftene var samlet lite endret. Bedriftene rapporterte fortsatt om god tilgang på arbeidskraft. Samtidig oppga kontaktene at sysselsettingsnivået har vært om lag uendret. Det var ventet lite endringer i sysselsettingsnivået fremover.

Kontaktene ventet nå en årslønnsvekst i 2015 på om lag 3 prosent, ned fra et anslag på litt under 3¼ prosent i oktober. Det var fortsatt små forskjeller mellom næringenes lønnsanslag.

342 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i januar.

Rapport fra Regionalt nettverk 1/2015

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. mars 2015 10:00