Norges Bank

Pressemelding

Styrket arbeid med ansvarlig forvaltning

Statens pensjonsfond utland har i 2014 styrket arbeidet med ansvarlig forvaltning og vi legger i dag frem vår første rapport om hvordan vi gjennomfører dette arbeidet.

I forvaltningen av fondet arbeider vi med standardsetting, eierskapsutøvelse og risikohåndtering. Arbeidet er en integrert del av investeringsprosessen.

– Vi vil med denne rapporten gi en bred og helhetlig oversikt over vårt arbeid med å sikre en ansvarlig forvaltning og på den måten øke åpenheten om forvaltningen av fondet. Vi erkjenner at mye arbeid gjenstår, og at en rekke utfordringer vil møte oss i årene som kommer. Vår oppgave er å tenke langsiktig og sikre verdier for fremtidige generasjoner, sier leder for Norges Bank Investment Management, Yngve Slyngstad.

Vi arbeider med internasjonale prinsipper og standarder, og vektlegger disse i utformingen av egne prinsipper, i eierskapsutøvelsen og i vår risikohåndtering. Videre uttrykker vi forventninger som eier, og utøver eierskap gjennom stemmegivning og selskapskontakt. Vi er en stor og langsiktig eier, som har en rekke møter med selskaper vi er investert i. I 2014 hadde vi 2 641 selskapsmøter. Møtene gir oss muligheter til å øke kunnskapen om selskapenes forretningsdrift og er en god anledning til å fremme våre forventninger og syn på eierskap.

Hensyn til selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold integreres i investeringsprosessen. Dette kan føre til tilpasninger i porteføljen og beslutninger om nedsalg. Basert på analyser valgte vi å selge oss ut av 49 enkeltselskaper i 2014 der vi vurderte at det var høy usikkerhet rundt bærekraften i forretningsmodellen.

– Vi har gradvis utviklet omfanget av risikobaserte nedsalg, både geografisk og tematisk. Totalt har vi solgt oss ut av 114 selskaper i løpet av de siste tre årene, sier Slyngstad.

Vi foretar risikoanalyser på selskaps-, sektor- og landnivå. Fordi risikobildet er komplekst må vår vurdering være fremoverskuende og ha en lang horisont. For å få en bedre forståelse av utslippsintensiteten til selskapene i porteføljen, gjennomførte vi i 2014 en analyse av klimagassutslipp fra selskapene fondet er investert i. Målingene viste at klimagassintensiteten var lavere for selskapene fondet var investert i enn tilsvarende estimat for referanseindeksen for aksjer som er fastsatt av Finansdepartementet. Avvikene skyldes i hovedsak at fondets investeringer innen materialer, olje og gass og kraft- og vannforsyning har lavere utslippsintensitet enn referanseindeksen.

– Denne analysen gir verdifull kunnskap som vi kan bruke i risikohåndteringen av fondets investeringer, sier Slyngstad.

Rapport om ansvarlig forvaltning (Norges Bank Investment Management)

Pressekontakt:
Fungerende kommunikasjonssjef Marthe Skaar
Tlf: +47 926 17 663/+47 24 07 35 61
Epost: press@nbim.no

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. februar 2015 10:00