Norges Bank

Pressemelding

Litt høyere vekst i produksjonen

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk meldte at produksjonsveksten har tiltatt noe de siste 3 månedene, i tråd med forventningene i februar. Det er utsikter til fortsatt moderat vekst fremover.

Produksjonsveksten har tiltatt i de tradisjonelle industrinæringene og de husholdningsrettede næringene. Veksten var særlig drevet av sterkere etterspørsel fra flere eksportmarkeder og økte offentlige investeringer, men kontaktene viste også til at en tidlig vår hadde bidratt til økt aktivitet. Samtidig har færre igangsatte boligprosjekter bidratt til å holde veksten nede i bygg og anlegg. Lavere vekst i etterspørselen fra den norske petroleumsindustrien og tiltakende konkurranse fra utenlandske aktører har dempet veksten i oljeleverandørnæringen.

Samlet sett er det utsikter til ganske stabil vekst det neste halvåret. Hjemmemarkedsindustrien og varehandelen ventet at veksten kunne avta noe, mens kontaktene i bygg og anlegg så for seg at økte offentlige investeringer og vekst i boligbyggingen ville bidra til noe høyere vekst fremover. Kontaktene ventet at vekstimpulsene fra den norske petroleumsindustrien vil fortsette å avta.

Kapasitetsutnyttingen i bedriftene har avtatt noe, særlig innen bygg og anlegg og industrien. Andelen som meldte om problemer med tilgang på arbeidskraft var uendret fra februar.Veksten i sysselsettingen har avtatt noe fra februar og har vært svakere enn ventet. Kontaktene ventet at sysselsettingsveksten vil ta seg litt opp fremover.

Kontaktene anslo en årslønnsvekst i 2014 på litt under 3½ prosent. Det var fortsatt relativt små forskjeller i næringenes lønnsanslag.

313 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i mai.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. juni 2014 10:00