Norges Bank

Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Møtet 22. oktober 2014

Den økonomiske veksten hos våre handelspartnere er moderat og om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 3/14, men utsiktene er noe svekket. Usikkerheten om utviklingen fremover har økt, særlig i euroområdet. Aksjekurser og oljeprisen har falt. Den forventede oppgangen i styringsrentene ute er igjen skjøvet ut i tid.

Kronen har svekket seg, delvis som følge av lavere oljepris. Målt ved den importveide kronekursen, I-44, har kronen hittil i fjerde kvartal vært i overkant av 2 prosent svakere enn lagt til grunn i Pengepolitisk rapport 3/14.

Bankene har satt ned renten på boliglån. Det er derfor utsikter til at den gjennomsnittlige utlånsrenten til husholdningene kan bli litt lavere de neste kvartalene enn lagt til grunn i forrige rapport.

Veksten i norsk økonomi ser så langt ut til å være om lag i tråd med anslagene i Pengepolitisk rapport 3/14. Den registrerte arbeidsledigheten holder seg stabil. Husholdningenes varekonsum har utviklet seg om lag som ventet. Boligprisene har steget litt mer enn lagt til grunn, mens husholdningenes gjeldsvekst har vært som anslått. I Nasjonalbudsjettet 2015 legges det opp til en økning i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet fra 2014 til 2015 som er noe høyere enn lagt til grunn i september.

Konsumprisveksten har vært litt lavere enn anslått. Konsumprisveksten justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 2,4 prosent i september. Underliggende inflasjon anslås fortsatt å være mellom 2 og 2½ prosent.

Styringsrenten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. På møtet 17. september vedtok hovedstyret å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Analysene i Pengepolitisk rapport 3/14 tilsa en styringsrente på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis. Med en slik utvikling i styringsrenten var det utsikter til at prisveksten ville ligge noe under, men nær 2,5 prosent de neste årene. Kapasitetsutnyttingen ble anslått å avta litt det nærmeste året, men deretter øke igjen til nær et normalt nivå.

Siden forrige pengepolitiske rapport ble lagt fram, er vekstutsiktene hos våre handelspartnere noe svekket, og den forventede renteoppgangen ute er igjen skjøvet ut i tid. Her hjemme har konsumprisveksten vært litt lavere enn anslått, men den holder seg nær 2,5 prosent. Veksten i norsk økonomi ser ut til å være om lag som anslått i september. Samtidig har kronen vært svakere enn lagt til grunn og bankenes utlånsrenter er satt ned. Utviklingen ute og fallet i oljeprisen har bidratt til økt usikkerhet om veksten fremover. En samlet vurdering av ny informasjon og risikobildet tilsier at styringsrenten holdes uendret ved dette møtet.

Vedtak

Styringsrenten holdes uendret på 1,5 prosent.

Publisert 23. oktober 2014 10:00