Norges Bank

Pressemelding

Bankene bør fortsette å styrke kapitaldekningen

Risikoen for ustabilitet i det norske banksystemet har avtatt noe gjennom høsten. Bankene har god tilgang til finansiering, innlånskostnadene har falt og inntjeningen er solid. Det viser Norges Banks rapport Finansiell stabilitet 2/12.

– Finanskrisen viste at god kapitaldekning og stabil finansiering er nødvendig for at banker skal være robuste. Norske banker bør benytte muligheten de nå har til å styrke kapitalen og bedre likviditeten, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Et nytt og strengere internasjonalt regelverk for kapital og likviditet er på vei. Flere land har varslet ekstra kapitalkrav for de største bankene. Norges Bank mener at også store norske banker bør pålegges slike tilleggskrav.

Høyt belånte husholdninger kan forårsake store tap for næringslivet hvis de brått må stramme inn.

Norges Bank mener at myndighetene bør ta høyde for denne systemrisikoen når de avgjør hvor mye egenkapital bankene må stille bak boliglån. Uten å ta hensyn til systemrisikoen, vil bankene låne ut mer til husholdningene enn de ellers ville gjort.

Den gunstige situasjonen for norske banker skyldes blant annet god vekst i norsk økonomi, med høy oljepris og lav arbeidsledighet. Samtidig er den tradisjonelle eksportsektoren preget av den svake utviklingen hos våre handelspartnere. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen internasjonalt er fortsatt stor.

– Utviklingen i norsk økonomi er svært god, men svak vekst i mange industriland kan svekke verdensøkonomien. Det kan føre til et fall i oljeprisen og øke risikoen for finansiell ustabilitet i Norge, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. november 2012 10:00

42:03

Pressekonferanse - Finansiell stabilitet 2/12

Publisert 27. november 2012 10:00