Norges Bank

Pressemelding

Litt svakere produksjonsvekst, høyere sysselsettingsvekst

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte at den samlede veksten i produksjonen de siste 3 månedene hadde avtatt litt fra forrige runde. Det var større variasjoner mellom næringene enn i mai. De samlede vekstutsiktene ble noe nedjustert fra forrige runde. Kontaktene ventet samlet sett om lag uendret produksjonsvekst det neste halve året.

Aktiviteten steg mest i oljeleverandørnæringen, i bygg og anlegg og i tjenesteyting rettet mot næringslivet. Veksten i hjemmemarkedsindustrien var fortsatt svak, og har avtatt fra forrige runde. I eksportindustrien har veksten tiltatt, særlig innenfor petroleumsrelatert eksportindustri. Bygg og anlegg og tjenesteyting rettet mot husholdningene ventet tiltakende vekst fremover, mens tjenesteyting mot næringslivet ventet noe lavere vekst det neste halve året. Øvrige næringer ventet om lag uendret vekst fremover.

Kontaktene har nedjustert sine investeringsplaner noe fra mai, men alle næringene planla vekst i investeringene de neste 12 månedene. Samlet kapasitetsutnytting var lite endret fra mai. Andelen kontakter som meldte om stramt arbeidsmarked har økt i privat sektor, særlig innenfor bygg og anlegg. Veksten i sysselsettingen har likevel tiltatt, og har vært litt sterkere enn kontaktene så for seg i mai. Det ventes noe lavere vekst i sysselsettingen fremover.

Kontaktene anslo en årslønnsvekst for 2012 på litt over 4 prosent, noe høyere enn i forrige runde. Anslagene var lavest i varehandelen og høyest i tjenesteyting.

318 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble gjennomført i september.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. oktober 2012 10:00