Norges Bank

Pressemelding

Aksjefall trekker resultatet ned i 2011

Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner, i 2011.

– Resultatet gjenspeiler utviklingen i kapitalmarkedene, som i 2011 var preget av store aksjefall og økende usikkerhet rundt statsgjeld i euroområdet, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet. – Vi er forberedt på at fondets verdier kan svinge betydelig fra år til år.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -8,8 prosent i 2011, i stor grad drevet av kursfall i Europa, der fondet hadde halvparten av sine aksjer ved utgangen av året. Renteinvesteringene fikk en avkastning på 7 prosent, hjulpet av prisoppgang på statsobligasjoner fra land som USA, Storbritannia og Tyskland. Samlet var resultatet 0,1 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser.

Fondet reduserte i 2011 beholdningen av italienske og spanske statsobligasjoner, og økte investeringene i amerikanske og britiske statsobligasjoner. I tillegg solgte fondet det meste av beholdningen av obligasjoner utstedt av de amerikanske boliglånsinstitusjonene Fannie Mae og Freddie Mac. Fra juni til november kjøpte fondet aksjer for 185 milliarder kroner, som er i tråd med strategien om å investere tilførsler av nye midler i aktivaklassen med svakest utvikling.

– Vi kjøpte fra sommeren og ut året aksjer for mer enn 150 milliarder kroner i Europa. Med noe over halvparten av fondet investert i Europa, har vi en betydelig interesse av at myndighetene lykkes i å håndtere de store strukturelle og monetære utfordringene som eurolandene står overfor, sier Slyngstad.

Fondets største verdifall i et enkeltselskap var i 2011 i den franske banken Société Générale, fulgt av den tyske bilprodusenten Daimler og HSBC Holdings, en britisk bank. Enkeltinvesteringen som bidro mest positivt til fondets avkastning, var Apple, produsenten av blant annet iPad og iPhone. Deretter fulgte den britiske legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline og oljeselskapet Exxon Mobil i USA.

Markedsverdien av fondet steg i løpet av året med 234 milliarder kroner til 3 312 milliarder kroner. Kronekursen svekket seg mot flere av valutaene fondet investeres i, og det økte isolert sett markedsverdien med 49 milliarder kroner. Fondet ble tilført 271 milliarder kroner fra staten, som var de høyeste tilførslene siden 2008.

Andelen av fondet som var eksternt forvaltet ble i løpet av året redusert til 145 milliarder kroner, eller 4,4 prosent av fondet, fra 283 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2011 var fondet investert med 58,7 prosent i aksjer, 41 prosent i rentepapirer og 0,3 prosent i eiendom.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. mars 2012 10:00