Norges Bank

Pressemelding

NBIM fremmer aksjonærforslag i seks amerikanske selskaper

Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland, har fremmet forslag om å gi aksjonærene i seks amerikanske selskaper rett til å nominere styremedlemmer på selskapenes egne dagsordener for årlige generalforsamlinger. Dette er en del av NBIMs arbeid for å styrke aksjonærenes rettigheter.

NBIM fremmet 22. november aksjonærforslagene i selskapene Wells Fargo, Charles Schwab, Western Union, Staples, Pioneer Natural Resources og CME Group. Fondet hadde da eierandeler i selskapene på mellom 0,6 prosent og 1,1 prosent, til en samlet verdi av 8,1 milliarder kroner.

Retten til å foreslå kandidater til styret i børsnoterte selskaper er grunnleggende for god eierskapsutøvelse, og amerikansk lovgivning støtter dette prinsippet. Det er likevel tungvint og kostbart for aksjonærer i USA å foreslå kandidater, da de for egen regning må legge frem en alternativ dagsorden på selskapenes årsmøter og distribuere dokumentasjon til andre investorer. NBIMs forslag vil forenkle prosessen ved å gi aksjonærene rett til å inkludere sine kandidater på selskapenes egne dagsordener, såkalt proxy access.

– Styremedlemmer må holdes til ansvar, sier Anne Kvam, leder for NBIMs eierskapsutøvelse. – Når de ikke lever opp til våre forventninger bør vi som aksjonær kunne nominere alternative kandidater uten å pådra oss avskrekkende høye kostnader.

Den amerikanske ankedomstolen avslo i juli et forslag fra Securities and Exchange Commission om å innføre en generell regel i USA om å gi aksjonærene rett til å nominere styrekandidater gjennom selskapenes dagsordener for generalforsamlinger. I fravær av et slikt regelverk vil NBIM søke å endre vedtektene i amerikanske selskaper der det er spesielt viktig for aksjonærene å kunne nominere styremedlemmer, for eksempel i bedrifter som har vist dårlig eierstyring eller utilfredsstillende økonomiske resultater.

– Dette er første gang vi fremmer slike aksjonærforslag. Vi vil fortsette å identifisere selskaper med utilfredsstillende resultater, sier Kvam.

NBIM foreslår at hvert selskap oppretter prosedyrer som gjør det mulig for aksjonærene å nominere styrekandidater gjennom selskapets dagsorden, men med visse begrensninger. En aksjonær må eie minst 1 prosent av selskapets ordinære aksjer i minst ett år for å kunne foreslå kandidater. Samtidig kan en enkelt aksjonær ikke nominere mer enn 25 prosent av styrets medlemmer. Maksimalt 25 prosent av medlemmene i et valgt styre kan ha vært nominert av aksjonærene. De seks nevnte selskapene avholder sine ordinære generalforsamlinger i andre kvartal 2012.

Statens pensjonsfond utland skal investeres med 60 prosent i aksjer, 35–40 prosent i rentepapirer og inntil 5 prosent i eiendom. Ved utgangen av november var fondets investeringer i USA fordelt med om lag 560 milliarder dollar i aksjer og 360 milliarder dollar i rentepapirer.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. desember 2011 06:00