Norges Bank

Pressemelding

Stabil produksjonsvekst, mer usikre utsikter

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte at produksjonen de siste 3 månedene hadde steget i om lag samme takt som gjennom våren. Kontaktene ventet samlet sett noe lavere vekst det neste halve året, men mange ga uttrykk for at de var mer usikre på markedsutsiktene enn tidligere. Enkelte kontakter meldte om mer avventende kunder og litt svakere ordreinngang.

Aktivitetsøkningen var spesielt sterk i oljeleverandørnæringen og i bygg og anlegg, men veksten var relativt god også i de andre næringene. Det neste halve året ventet kontaktene i oljeleverandørnæringen, hjemmemarkedsindustrien og tjenesteyting noe lavere produksjonsvekst. I eksportindustrien, bygg og anlegg og varehandelen ventet kontaktene om lag uendret vekst.

Andelen bedrifter som rapporterte om kapasitetsproblemer var om lag uendret fra mai. Tilgangen på arbeidskraft har imidlertid blitt noe vanskeligere og fremstår mest problematisk innen bygg og anlegg og i kommune- og sykehussektoren. I de siste månedene har sysselsettingen steget litt mindre enn kontaktene så for seg i mai. Fremover ventet kontaktene om lag samme vekst i sysselsettingen.

311 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble gjennomført i august og september.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. oktober 2011 10:00