Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank har et sterkt omdømme, men det er rom for forbedringer

Norges Bank har et sterkt omdømme, viser den første omdømmemålingen som er gjort for banken. Både befolkningen generelt og representanter fra de næringene som kjenner Norges Bank godt, har tillit til at mandatet blir skjøttet på en god måte. Men undersøkelsen viser også at banken kan bedre omdømmet sitt.

Undersøkelsen er utført av TNS Gallup på oppdrag fra Norges Bank, og har blitt gjennomført både blant nøkkelpersoner i Norges Banks omgivelser og blant befolkningen. Resultatene viser at Norges Bank blir sett på som faglig solid og uavhengig, både blant nøkkelpersonene og i befolkningen. Norges Bank får en score på 55 i TNS' omdømmeindeks, noe som plasserer banken i øvre sjikt. Analysen gir samtidig innspill på områder der Norges Bank kan forbedre seg.

Funnene viser at kommunikasjonen med omverdenen har blitt bedre de siste årene, men at Norges Bank fortsatt kan bli mer åpen og tilgjengelig. Undersøkelsen viser at mange av de banken har nær kontakt med, oppfatter banken som noe lukket og lite lydhør. Banken kan også bli bedre til å nå ut til et bredere publikum.

- Vi er allerede i gang med å øke kunnskapen og forståelsen for sentralbankens virksomhet blant skoleelever og studenter. I tillegg arbeider vi for å se hvordan vi kan nå flere gjennom for eksempel sosiale medier, sier kommunikasjonsdirektør Siv Meisingseth.

41 nøkkelpersoner er dybdeintervjuet, og 1001 personer fra befolkningen har svart på spørsmål i en web-undersøkelse. Omdømmeundersøkelsen er utført i første halvår 2010.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. juni 2010 10:00