Norges Bank

Pressemelding

Et sikkert og effektivt betalingssystem – men det kan bli bedre

- Norge har et moderne betalingssystem. Bruk av elektroniske betalingstjenester har bidratt til økt produktivitet i finansnæringen og i samfunnet som helhet. Det er likevel rom for forbedringer, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i forbindelse med fremleggingen av Norges Banks Årsrapport om betalingssystem.

Årsrapport om betalingssystem 2009

- Prisene på betalingstjenester bør i større grad gjenspeile kostnadene ved å produsere tjenestene. Det vil bidra til en mer effektiv ressursbruk. Underskudd i betalingsformidlingen må dekkes av annen virksomhet i bankene, sier Gjedrem.

De aller fleste regninger blir fortsatt sendt ut på papir. Hvis flere fakturaer sendes ut elektronisk, vil kostnadene falle. Foretak som tar i mot betalinger, kan medvirke til dette ved å ta gebyr eller gi rabatter avhengig av kostnadene som følger av kundens valg av betalingsmåte. Ny lovgivning gir butikker og andre betalingsmottakere bedre muligheter til å ta gebyr eller gi rabatter avhengig av kostnadene de har ved betalinger med kort. Dette kan bidra til et mer effektivt betalingssystem. 

Betalinger på tvers av landegrensene er dyrere og tar lengre tid enn betalinger i et land. Ny lovgiving setter blant annet en øvre grense for hvor lang tid banker og betalingsforetak har på å behandle betalinger mellom land i EØS. Fra 2012 skal slike betalinger gjennomføres på maksimalt en dag.

- Systemene for avregning og oppgjør av betalinger mellom bankene er kjernen i betalingssystemet. De må være utformet slik at hensynet til finansiell stabilitet blir ivaretatt. Disse systemene var robuste under finanskrisen, og i tiden etter. Markeder uten god infrastruktur er mer sårbare. Det er derfor viktig å etablere bedre infrastruktur i flere markeder internasjonalt, sier Svein Gjedrem.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. mai 2010 10:00