Norges Bank

Pressemelding

Ny uro i markedene

- Det er ny uro i finansmarkedene ute på grunn av høy statsgjeld i mange land, men tiltak fra EU, ESB og IMF i helgen kan se ut til å ha beroliget finansmarkedene. Norges Bank følger utviklingen i pengemarkedene nøye og vil bidra til at markedene fungerer tilfredsstillende. Utsiktene for finansiell stabilitet utover dette er om lag uendret siden forrige rapport, men bedre enn for ett år siden, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i forbindelse med publiseringen av rapporten Finansiell stabilitet 1/10.

Resultatene i norske banker har vært gode, og bankene er mer solide enn for ett år siden. Mer robuste banker vil dempe faren for fremtidige kriser i det finansielle systemet. EU og mange enkeltland arbeider derfor med å innføre bedre regler for styring av bankenes likviditet og kapital. Nytt regelverk – med minstestandarder – kommer til Norge via EU og EØS-avtalen. De nye reglene krever at bankene skaffer seg mer langsiktig finansiering og likvide eiendeler.

- Selv om arbeidet med ny regulering har kommet et stykke på vei, er det mye som gjenstår, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad:

  • Et nordisk samarbeid om bankregulering, tilsyn og krisehåndtering kan bidra til at reglene blir praktisert tilstrekkelig stramt og mest mulig likt for alle som opererer i samme marked.
  • Det er uklart hvordan systemviktige banker skal reguleres og hvordan den konjunkturforsterkende virkningen av bankers virksomhet kan dempes.
  • Oppbyggingen av høy gjeld i husholdningene kan skape finansiell og økonomisk ustabilitet på lengre sikt. Mer nøytral boligbeskatning og høyere kapitalkrav på boliglån som i større grad gjenspeiler samlet risiko ved slike lån, ville dempet faren for ustabilitet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. mai 2010 14:00