Norges Bank

Pressemelding

Forventningsdokument på miljø

NBIM legger i dag fram "Investor expectations: Climate change management". I dokumentet blir det gjort rede for de forventningene en langsiktig investor som NBIM har til hvordan selskaper håndterer spørsmål knyttet til miljø og klimaforandringer.

- NBIM ønsker å løfte miljøspørsmålet og fremheve viktigheten av følgene av klimaendringer.
Vår  portefølje er global og langsiktig og slik sett sårbar for store miljøendringer og miljøødeleggelser. Derfor arbeider NBIM med å bevisstgjøre selskaper og andre investorer om de miljømessige faktorene som vil kunne påvirke bedriftenes langsiktige inntjening og lønnsomhet. I dialogen med selskapene vil NBIM være opptatt av hvordan selskapene håndterer miljøspørsmål både strategisk og praktisk, sier leder av eierskapsavdelingen, Anne Kvam.

NBIM ser nå på flere sektorer, der hovedfokuset tidligere var rettet inn mot energisektoren.
Disse sektorene er  aluminium,  sement, kjemikalier, olje og gass, kraftproduksjon og transport. Det er også et bredere geografisk fokus – spesielt mot Asia – ettersom det er denne regionen som står for den største økningen av klimapåvirkning. 

Dokumentet har vært ute på høring, og miljø- og andre ideelle organisasjoner har fått komme med sine innspill.

Vannforvaltning – et nytt satsingsområde
Norges Banks har vedtatt å utvide eierskapsutøvelsens satsingsområder innen miljø til å omfatte ansvarlig vannforvaltning.

- Global knapphet på vann utgjør en finansiell risiko for fondet.  I NBIMs portefølje er vann en viktig innsats- og produksjonsfaktor i 1100 selskaper. Fondets eierskap i disse selskaper har en samlet markedsverdi på 265 milliarder kroner. NBIM mener at investorer bør få tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere hvordan risiko knyttet til blant annet vannknapphet, reguleringer og høyere kostnader for rensing kan berøre et selskaps fortjeneste, og hvor sannsynlig det er at dette vil inntreffe, sier leder av avdeling for eierskapsutøvelse, Anne Kvam.

Fondet er bredt investert i sektorer med høy risiko knyttet til vann, og har identifisert syv sektorer som spesielt utsatt: næringsmiddelindustri, jordbruk, cellulose og papir, legemidler, gruvedrift, kraft-produksjon og vannforsyning.

NBIM vil i tredje kvartal publisere dokumentet ” NBIM Investor Expectations: Water Management” som formulerer hvilke forventninger fondet har til selskapenes håndtering av vann som ressurs og risiko relatert til dette. Disse forventningene rettes mot selskap med virksomhet eller leverandørkjeder i sektorer og regioner som er særlig utsatt, og er basert på internasjonale standarder og beste praksis med hensyn til vannforvaltning.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. august 2009 09:59