Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks regnskap for 2006

For 2006 viser Norges Banks årsresultat et overskudd på 5,5 milliarder kroner mot et overskudd i 2005 på 21,3 milliarder kroner. Nedgangen skyldes i første rekke kurstap på valutabeholdningen som følge av styrkingen av den norske kronen. Det blir ikke gjort overføring til statskassen fra overføringsfondet.

Netto internasjonale reserver er Norges Banks dominerende eiendel, når en ser bort fra Statens pensjonsfond – Utland, som ikke har innvirkning på Norges Banks resultat. Norges Bank har gjeld i form av sedler og mynt i omløp, innenlandske innskudd fra staten og banker. Balansesammensetningen vil normalt gi positiv avkastning over tid. Dette skyldes særlig at banken har en betydelig egenkapital, samt gjeld i form av sedler og mynt i omløp. Blant eiendelene har banken i hovedsak plasseringer som genererer avkastning. Eiendelene er gjennomgående plassert i valuta og gjelden er i norske kroner, et forhold som gir en betydelig valutarisiko og høye krav til egenkapital.

Norges Banks resultat består i hovedsak av renter og eventuelle netto kursgevinster/tap fra valutareserven. Kursgevinstene har sitt opphav i valutakursendringer, aksjekursendringer og renteendringer som påvirker obligasjonskursene. Norges Banks resultat vil avhenge av utviklingen i disse størrelsene, og det kan gi store årlige svingninger i resultatet.

Renteinntekter og utbytte av plasseringer i utlandet utgjør 13,0 milliarder kroner i 2006, som er 3,8 milliarder kroner mer enn i 2005. Kursoppgangen i de internasjonale verdipapirmarkedene i 2006 har medført en gevinst på 6,6 milliarder kroner mot en gevinst året før på 11,0 milliarder kroner. Styrkingen av den norske kronen har medført at valutabeholdningen omregnet til norske kroner viser kurstap på i alt 5,0 milliarder kroner i 2006, mot en kursgevinst på 8,1 milliarder kroner i 2005. Kurstap som skyldes styrket kronekurs, har ikke betydning for valutareservenes internasjonale kjøpekraft.

Ved utgangen av 2006 utgjorde de internasjonale reserver, hensyntatt gjenkjøpsavtaler og innlån, 254,6 milliarder kroner målt etter markedsverdi. Dette er 2,6 milliarder kroner lavere enn ved utgangen av 2005. Nedgangen skyldes fortrinnsvis styrkingen av kronen.

Etter resultatdisponering utgjør kursreguleringsfondet 73,0 milliarder kroner. Det er ikke midler i overføringsfondet, og det blir derfor ikke gjort overføring til statskassen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. februar 2007 14:00