Norges Bank

Pressemelding

Høy vekst i gjeld og eiendomspriser, men fortsatt tilfredsstillende utsikter for finansiell stabilitet

Utsiktene for finansiell stabilitet vurderes samlet sett som tilfredsstillende. Husholdningenes finansielle stilling er god. Samtidig vokser husholdningenes gjeld raskt, og gjeld i forhold til inntekter har aldri vært høyere. Den fortsatt sterke veksten i gjeld og eiendomspriser kan være en kime til senere ustabilitet i økonomien og økte tap og svakere resultater i bankene. Det gjør at usikkerheten om utsiktene for finansiell stabilitet på lengre sikt kanskje er noe større enn for et halvt år siden.

Andelen av husholdningenes lån med fast rente avtar og lån med avdragsfrie perioder er blitt mer utbredt. Husholdningene er dermed mer utsatt for uforutsette renteendringer. Rentebelastningen er fortsatt lav, men den vil øke etter hvert som renten normaliseres. På lengre sikt er den høye gjeldsbelastningen et usikkerhetsmoment for utviklingen i husholdningenes konsum og sparing.

Lønnsomheten i foretakene er høy. Veksten i foretakenes gjeld har økt betydelig det siste året. Det gjenspeiler optimisme i næringslivet og økte realinvesteringer. Det er stor aktivitet i markedet for næringseiendom, og prisene har steget betydelig. Avkastningen på investeringer i eiendom er sårbar for svingninger i rente- og aktivitetsnivået i økonomien.

Bankene i Norge har oppnådd gode resultater de siste årene, i hovedsak som følge av svært lave utlånstap. Det gjenspeiler lave renter og god vekst i norsk økonomi. Utsiktene for norsk økonomi tilsier fortsatt gode resultater i bankene den nærmeste tiden. Bankene står likevel overfor utfordringer. Mange år med kraftig utlånsvekst gir økt potensial for tap på utlån. Sterk konkurranse har bidratt til lavere rentemarginer og press på bankenes inntjening. I tillegg kan det være en utfordring at overgangen til nye kapitaldekningsregler skjer i en oppgangsperiode der tapene har vært unormalt lave. Med den høye utlånsveksten vi nå ser, bør bankene være ekstra oppmerksomme på kredittkvaliteten.

Rapporten inneholder denne gangen utdypinger av blant annet disse temaene: Virkninger av nye kapitaldekningsregler for bankene, boligpriser og boliginvesteringer og økt gjeldsbelastning i husholdninger i flere land.

Nærmere opplysninger gis av: Direktør Kristin Gulbrandsen, tlf. 22 31 60 92, eller fagdirektør Birger Vikøren, tlf. 22 31 61 42

Finansiell stabilitet 2/2006

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. desember 2006 10:00