Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 14,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, ned fra 15,0 prosent fram til utgangen av september. Pengemengden (M2) vokste med 12,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, opp fra 11,4 prosent fram til utgangen av september.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 14,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, ned fra 15,0 prosent fram til utgangen av september. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,7 prosent ved utgangen av september, ned fra 16,0 prosent ved utgangen av august. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 12,8 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 12,9 prosent fram til utgangen av september. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 20,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, ned fra 21,6 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 12,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, en økning fra 11,4 prosent ved utgangen av september. Pengemengden består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuner og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,5 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 6,6 prosent fram til utgangen av september. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 32,8 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 30,1 prosent fram til utgangen av måneden før.

Bankenes rentemargin falt med 0,07 prosentpoeng i tredje kvartal 2006 til 2,18 prosent. Utlånsrenten økte med 0,18 prosentpoeng til 4,40 prosent mens innskuddsrenten økte med 0,25 prosentpoeng til 2,22 prosent ved kvartalets utgang. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper økte med 0,07 prosentpoeng til 4,20 prosent mens kredittforetakenes utlånsrenter økte med 0,14 prosentpoeng til 3,72 prosent ved utgangen av kvartalet. Utlånsrenten i de statlige låneinstituttene økte med 0,13 prosentpoeng til 3,20 prosent i samme periode.

Nærmere om statistikkene

Denne statistikken er fra 1. januar 2007 publisert på: www.ssb.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. november 2006 10:00