Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks valutakjøp til Statens pensjonsfond - Utland i desember 2006

Norges Bank vil i desember ikke kjøpe valuta til Statens pensjonsfond - Utland.

Fondets behov for valuta dekkes dels fra Statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten (SDØE) og dels ved Norges Banks kjøp i markedet.

Finansdepartementet fastsetter størrelsen på den månedlige avsetningen til fondet. Norges Banks kjøp av valuta er lik differansen mellom denne avsetningen og de anslåtte valutainntektene i SDØE. Det justeres for eventuelle revisjoner av anslagene for foregående måned. Dette medfører at de daglige kjøpene kan variere en del fra måned til måned. De daglige valutakjøpene blir fastsatt for en måned av gangen og kunngjøres siste virkedag måneden før.

Norges Bank vil ikke kjøpe valuta i desember 2006 da det ikke skal foretas noen avsetning til fondet denne måneden. De internasjonale aksje- og obligasjonsmarkeder er mindre likvide rundt årsskiftet, og det er derfor lite hensiktsmessig å tilføre fondet midler som må plasseres på dette tidspunktet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. november 2006 10:00