Norges Bank

Pressemelding

Kapitalforvaltningen i Norges Bank: Negativ avkastning i både aksje- og rentemarkedene

De internasjonale aksjemarkedene viste nedgang i andre kvartal. Særlig sterk var nedgangen i Japan og i fremvoksende markeder. Avkastningen var -3,3 prosent på de internasjonale aksjeporteføljene Norges Bank forvalter. Rentene steg i de viktigste markedene. Dermed falt også kursene på obligasjonene noe.

For Statens pensjonsfond - Utland ble samlet periodeavkastning i andre kvartal -1,6 prosent målt i valutakurven som tilsvarer sammensetningen av fondets referanseportefølje. Dette var 0,10 prosentpoeng lavere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har fastsatt.

For første halvår var periodeavkastningen på Statens pensjonsfond - Utland 0,7 prosent. Målt i norske kroner var avkastningen -3,1 prosent. Den lavere avkastningen i kroner skyldes at kronen har blitt sterkere i forhold til valutaene som inngår i referanseporteføljen. Samlet for første halvår var meravkastningen på 0,09 prosentpoeng.

Fondets markedsverdi var 1 505 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Dette var en økning på 21 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Økningen skyldtes tilførsel av nye midler (69 mrd.), mens negativ avkastning på investeringene og den sterkere kronekursen reduserte verdien med henholdsvis 22 og 26 milliarder kroner. Endringen i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

For Norges Banks langsiktige valutareserver var avkastningen i andre kvartal -1,5 prosent og 0,1 prosent hittil i år. Avkastningen av Statens petroleumsforsikringsfond var negativ med 0,1 prosent i andre kvartal og -0,8 prosent for første halvår. Dette fondet er kun plassert i rentebærende papirer.

I porteføljene Norges Bank Investment Management forvalter, var samlet kapital 1729 milliarder kroner. Av dette sto de langsiktige valutareservene for 209 milliarder og Petroleumsforsikringsfondet for 15 milliarder.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. august 2006 10:00