Norges Bank

Pressemelding

Tilfredsstillende utsikter for finansiell stabilitet, men økt usikkerhet på lengre sikt

Utsiktene for finansiell stabilitet vurderes samlet sett som tilfredsstillende, sa visesentralbanksjef Jarle Bergo i forbindelse med fremleggelsen av rapporten Finansiell stabilitet 1/2006 tirsdag 6. juni. Faren for en krise i vårt finansielle system de nærmeste årene synes å være liten. Den sterke veksten i formuespriser og gjeld gjør imidlertid at usikkerheten om utsiktene for finansiell stabilitet på lengre sikt er noe større enn for et halvt år siden.

Bankenes resultater er gode, i hovedsak som følge av svært lave tap og reduserte kostnader. Soliditeten er tilfredsstillende. Skjerpet konkurranse har bidratt til lavere rentemarginer. Sterk utlånsvekst bidrar likevel til å holde bankenes netto renteinntekter oppe. Den sterke veksten i kreditt øker potensialet for tap på utlån og gjør det viktigere enn før å overvåke kredittrisikoen i vurderingen av finansiell stabilitet.

Foretakenes lønnsomhet var god i 2005. Antall konkurser fortsetter å falle. Veksten i foretakenes gjeld har økt. Høy egenkapitalandel og fortsatt god lønnsomhet gjør at kredittrisikoen ved lån til foretakene vurderes som relativt lav.

Husholdningenes finansielle stilling er samlet sett god. Renten er fortsatt lav og inntektene vokser. Bolig- og finansformuen har fortsatt å øke. Arbeidsledigheten har avtatt og er nå lavere enn anslått for et halvt år siden. Husholdningenes gjeld i forhold til inntekter er høy. Fortsatt lave renter gjør at rentebelastningen nå er lav, men den vil øke etter hvert som renten normaliseres. Noen flere husholdninger vil dermed kunne få problemer med å betjene gjelden. Kredittrisikoen ved lån til husholdninger vurderes samlet sett likevel som relativt lav.

Rapporten inneholder denne gangen utdypinger av blant annet disse temaene: Langsiktige realrenter og boligpriser, husholdningenes finansielle marginer og bankenes prising av utlån til foretak.

For ytterligere opplysninger kan direktør Kristin Gulbrandsen (tlf. 22 31 60 92) eller fagdirektør Birger Vikøren (tlf. 22 31 61 42) kontaktes.

Finansiell stabilitet 1/2006

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. juni 2006 10:00