Norges Bank

Pressemelding

Avkastning 11,1 prosent på Statens pensjonsfond - Utland i 2005

I 2005 var avkastningen på Statens pensjonsfond - Utland 11,1 prosent målt i internasjonal valuta, og 14,3 prosent målt i norske kroner. Avkastningen på aksjeporteføljen var 22,5 prosent, mens avkastningen på obligasjonsporteføljen var 3,8 prosent. De tre siste årene har samlet avkastning på fondet vært 36,2 prosent, tilsvarende om lag 300 milliarder kroner. Den høye avkastningen kan i hovedsak tilskrives sterk kursutvikling i aksjemarkedene.

 For perioden fra 1997 til 2005 var fondets gjennomsnittlige årlige realavkastning etter forvaltningskostnader 4,5 prosent.

Norges Bank oppnådde i 2005 en avkastning på 1,10 prosentpoeng over avkastningen på referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet. Dette er det åttende året på rad siden aksjer ble inkludert i porteføljen i 1998 at Norges Bank har skapt merverdi i forvaltningen. Den gjennomsnittlige årlige meravkastningen har vært 0,52 prosent. Samlet meravkastning har vært vel 26 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2005 var fondets markedsverdi 1 399 milliarder kroner. Verdien økte med 383 milliarder kroner gjennom året. Av dette skyldtes 220 milliarder kroner tilførsel av nye midler fra Finansdepartementet. Avkastningen målt i internasjonal valuta var 127 milliarder kroner. Svakere kronekurs i forhold til investeringsvalutaene førte til en økning i verdien av fondet i løpet av året med 36 milliarder regnet i norske kroner. Kronekursen har imidlertid ikke betydning for den fremtidige internasjonale kjøpekraften.

Rapporten finnes i norsk og engelsk versjon (www.nbim.no)

Årsrapporten på norsk kan fås fra Norges Bank, tlf 22 31 63 83 eller via e-post central.bank@norges-bank.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. februar 2006 10:00