Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks regnskap for 2005

For 2005 viser Norges Banks årsresultat et overskudd på 21,3 milliarder kroner mot et overskudd i 2004 på 1,1 milliarder kroner. Overskuddet er tilført kursreguleringsfondet. Det blir ikke gjort overføring til statskassen fra overføringsfondet.

Netto internasjonale reserver er Norges Banks dominerende eiendel, når en ser bort fra Statens pensjonsfond - Utland, som ikke har innvirkning på Norges Banks resultat. Norges Bank har gjeld i form av sedler og mynt i omløp, innenlandske innskudd fra staten og banker. Denne balansesammensetningen vil normalt gi positiv avkastning over tid. Dette skyldes særlig at banken har en betydelig egenkapital samt gjeld i form av seddel og mynt i omløp. Blant eiendelene har banken i hovedsak plasseringer som genererer avkastning. Det forhold at eiendelene hovedsakelig er plassert i valuta og gjelden er i norske kroner, gir imidlertid en valutarisiko som krever betydelig egenkapital.

Norges Banks resultat består i hovedsak av renter og eventuelle netto kursgevinster/tap fra valutareserven. Kursgevinstene har sitt opphav i valutakursendringer, aksjekursendringer og renteendringer som påvirker obligasjonskursene. Norges Banks resultat vil avhenge av utviklingen i disse størrelsene, og det kan gi store årlige svingninger i resultatet.

Kursoppgangen i de internasjonale verdipapirmarkedene i 2005 har medført en gevinst på 11,0 milliarder kroner mot en gevinst året før på 5,7 milliarder kroner. Svekkingen av den norske kronen har medført at valutabeholdningen omregnet til norske kroner viser kursgevinst på i alt 8,4 milliarder kroner i 2005, mot et kurstap på 10,1 milliarder kroner i 2004. Kursgevinst som skyldes svekket kronekurs har ikke betydning for valutareservenes internasjonale kjøpekraft.

Ved utgangen av 2005 utgjorde de internasjonale reserver, hensyntatt gjenkjøpsavtaler og innlån, 257,2 milliarder kroner målt etter markedsverdi. Dette er 37,8 milliarder kroner mer enn ved utgangen av 2004. Økningen skyldes i hovedsak avkastning på internasjonale reserver i 2005. De internasjonale reserver består av valutareserver og fordringer på Det internasjonale valutafondet (IMF).

Etter resultatdisponering utgjør kursreguleringsfondet 67,5 milliarder kroner. Det er ikke midler i overføringsfondet, og det blir derfor ikke gjort overføring til statskassen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. februar 2006 14:00