Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks valutakjøp til Statens petroleumsfond i desember 2005

Norges Bank vil i desember ikke kjøpe valuta til petroleumsfondet.

Petroleumsfondets behov for valuta dekkes dels fra Statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten (SDØE) og dels ved Norges Banks kjøp i markedet.

Finansdepartementet fastsetter størrelsen på den månedlige avsetningen til petroleumsfondet. Norges Banks kjøp av valuta er lik differansen mellom denne avsetningen og de anslåtte valutainntektene i SDØE. Det justeres for eventuelle revisjoner av anslagene for foregående måned. Dette medfører at de daglige kjøpene kan variere en del fra måned til måned. De daglige valutakjøpene blir fastsatt for en måned av gangen og kunngjøres siste virkedag måneden før.

Norges Bank vil ikke kjøpe valuta i desember 2005 da det ikke skal foretas noen avsetning til petroleumsfondet denne måneden. De internasjonale aksje- og obligasjonsmarkeder er mindre likvide rundt årsskiftet, og det er derfor lite hensiktsmessig å tilføre petroleumsfondet midler som må plasseres på dette tidspunktet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. november 2005 10:00