Norges Bank

Pressemelding

Henrik Syse ansatt i Norges Bank Kapitalforvaltning

Norges Bank Kapitalforvaltning bygger opp kapasitet og kompetanse for å ivareta eierrollen til Petroleumsfondet og bankens valutareserver. Det bygges opp en egen gruppe innen aksjeforvaltningen som forsterker de funksjoner for eierskapsutøvelse som allerede er etablert. Henrik Syse er engasjert som leder av denne virksomheten. I tillegg til Syse og nåværende medarbeidere, er det engasjert tre nye medarbeidere og tilknyttet ytterligere to med spesialistkompetanse.

I Norges Bank Kapitalforvaltning er arbeidet med å utøve stemmerett kraftig utvidet siden oppstarten i 2003. Det er nå lagt opp til å kunne stemme på generalforsamlingene i de aller fleste av de mer enn 3200 selskaper i porteføljene. Samtidig har banken overtatt utøvelsen av stemmerett fra alle eksterne porteføljeforvaltere.

Finansdepartementet fastsatte i siste del av 2004 nye retningslinjer for Norges Banks utøvelse av eierskap. Eierskapsutøvelsen er ett av virkemidlene ved innføring av etiske kriterier i forvaltningen. Det overordnede målet skal være å sikre Petroleumsfondets finansielle interesser, og det skal legges spesiell vekt på fondets særtrekk som et langsiktig og meget bredt investert fond.

-Vi mener vi kan oppnå bedre avkastning i fremtiden ved nå å gjøre en systematisk kartlegging av krav som bør stilles til styre og ledelse i bedriftene, og som det er mulig å få oppslutning om blant andre eiere. Felles for mange slike krav er holdninger til forretningsetikk og etikk mer generelt, sier lederen for Norges Bank Kapitalforvaltning, Knut N. Kjær. -Henrik Syse er en svært dyktig person med etikk-kompetanse og evne til nyskaping. Jeg er meget glad for at han kan lede denne virksomheten i den første fasen når vi skal meisle ut vår strategi for eierskapsutøvelse, sier han.

-Dette er et engasjement jeg går til med stor spenning, sier Henrik Syse. -Jeg er primært en etiker og filosof, ingen økonom eller finansanalytiker, men jeg skal få lov til å arbeide i et miljø med enorm kompetanse på det økonomiske feltet, og samtidig få lov til å være meg selv. Poenget er jo nettopp å bidra med nye begreper og annerledes perspektiver inn i kapitalforvaltningen. Min oppgave blir å legge noen av premissene og få arbeidet i gang på en god måte, sier han.

Henrik Syse har en doktorgrad i moralfilosofi fra Universitet i Oslo og en Master-grad i politisk filosofi fra Boston College (USA). Han er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). I perioden 2002-2006 har han en stipendiatstilling ved Etikkprogrammet ved Universitet i Oslo. Hans engasjement som leder av eierskapsgruppen vil vare fra september 2005 til september 2006. I denne perioden vil han være i full permisjon fra sin stilling ved Etikkprogrammet, men beholde noe tilknytning til PRIO.

Til denne gruppen er det engasjert ytterligere tre medarbeidere: Ola Peter Krohn Gjessing, som kommer fra Reuters, Kai Dramer, som blant annet har arbeidet i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Norges Forskningsråd og Alexander Cappelen, som er leder av senter for Etikk og økonomi ved Norges Handelshøyskole.

Norges Bank Kapitalforvaltning styrker samtidig den finansielle delen av eierskapsutøvelsen ved å tilknytte seg ytterligere to personer:

Espen Eckbo, som er professor ved Tuck Business School i USA. Han har etablert et senter for studier innen corporate governance ved Tuck og er en høyt ansett forsker internasjonalt. Eckbo vil være tilknyttet Norges Bank kommende høst i forbindelse at han har forskningsfri fra Tuck.

Georg Størmer, som i en årrekke har hatt ledende stillinger innen Norsk Hydro, blant annet som finansdirektør. Størmer har nå flere tillitsverv, blant annet som nestleder ved Oslo Børs.

Kontaktpersoner:
Knut N. Kjær, tlf 22316000
Henrik Syse, tlf 93062567

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. juni 2005 09:00