Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks regnskap for 2004

For 2004 viser Norges Banks årsresultat et overskudd på 1,1 milliarder kroner mot et overskudd i 2003 på 20,8 milliarder kroner. Det blir ikke gjort overføring til statskassen fra overføringsfondet.

Regnskapsresultatet må vurderes ut fra Norges Banks oppgaver. En hovedoppgave er utstedelse av sedler og mynt. Dette innebærer at banken alltid vil ha en gjeld som ikke er rentebærende. Motposten vil være at banken har rentebærende fordringer på andre aktører. Seddelmonopolet vil således medføre at regnskapet for en sentralbank, før man tar hensyn til justeringer som følge av endringer i valutakurser og verdipapirpriser, normalt vil vise overskudd (seigniorage).

Norges Banks resultat består i hovedsak av renter og eventuelle netto kursgevinster/tap fra valutareserven. Kursgevinstene har sitt opphav i valutakursendringer, aksjekursendringer og renteendringer som påvirker obligasjonskursene. Norges Banks resultat vil avhenge av utviklingen i disse størrelsene, og det kan gi store årlige svingninger i resultatet.

Kursoppgangen i de internasjonale verdipapirmarkedene i 2004 har medført en gevinst på 5,7 milliarder kroner mot en gevinst året før på 4,2 milliarder kroner. Styrkingen av den norske kronen har medført at valutabeholdningen omregnet til norske kroner viser kurstap på i alt 10,0 milliarder kroner i 2004, mot en kursgevinst på 12,3 milliarder kroner i 2003. Kurstap som skyldes styrket kronekurs har ikke betydning for valutareservenes internasjonale kjøpekraft.

Ved utgangen av 2004 utgjorde de internasjonale reserver, hensyntatt gjenkjøpsavtaler og innlån, 219,4 milliarder kroner målt etter markedsverdi. Dette er 17,4 milliarder kroner mer enn ved utgangen av 2003. De internasjonale reserver består av valutareserver og fordringer på Det internasjonale valutafondet (IMF).

Valutareservene økte med 22,3 milliarder kroner fra utgangen av 2003 til utgangen av 2004 og utgjorde ved årets utgang 211,4 milliarder kroner. Økningen skyldes i hovedsak at de samlede overføringer i valuta fra SDØE og løpende kjøp av valuta i markedet til oppbygging av Petroleumsfondet var større enn det totale beløp som ble overført til Petroleumsfondet for 2004.

Etter resultatdisponering utgjør kursreguleringsfondet 46,1 milliarder kroner. Det er ikke midler i overføringsfondet, og det blir derfor ikke gjort overføring til statskassen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. februar 2005 14:30