Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks valutakjøp til Statens petroleumsfond i januar 2005

Norges Bank vil i januar ikke kjøpe valuta til petroleumsfondet.

Petroleumsfondets behov for valuta dekkes dels fra Statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten (SDØE) og dels ved Norges Banks kjøp i markedet.

Finansdepartementet fastsetter størrelsen på den månedlige avsetningen til petroleumsfondet. Norges Banks kjøp av valuta er lik differansen mellom denne avsetningen og de anslåtte valutainntektene i SDØE. Det justeres for eventuelle revisjoner av anslagene for foregående måned. Dette medfører at de daglige kjøpene kan variere en del fra måned til måned. De daglige valutakjøpene blir fastsatt for en måned av gangen og kunngjøres siste virkedag måneden før.

Norges Bank vil ikke kjøpe valuta i januar 2005. Dette har sammenheng med at avsetningen til petroleumsfondet i november ble vesentlig nedjustert. I tillegg ble deler av SDØEs valutainntekter i desember overført valutareservene (petrobufferporteføljen) for å minimere statens vekslingskostnader. Norges Bank vil bygge ned petrobufferporteføljen i løpet av første kvartal. En vesentlig del av nedbyggingen vil finne sted i januar. Se for øvrig ramme i Inflasjonsrapport nr. 3/04 for en nærmere beskrivelse av beregningene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. desember 2004 10:00