Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks valutakjøp til Statens petroleumsfond i november 2004

Norges Bank vil i november kjøpe valuta tilsvarende 640 millioner kroner per dag til petroleumsfondet.

Petroleumsfondets behov for valuta dekkes dels fra Statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten (SDØE) og dels ved Norges Banks kjøp i markedet.

Finansdepartementet fastsetter størrelsen på den månedlige avsetningen til petroleumsfondet. Norges Banks kjøp av valuta er lik differansen mellom denne avsetningen og de anslåtte valutainntektene i SDØE. Det justeres for eventuelle revisjoner av anslagene for foregående måned. Dette medfører at de daglige kjøpene kan variere en del fra måned til måned. De daglige valutakjøpene blir fastsatt for en måned av gangen og kunngjøres siste virkedag måneden før.

Det planlegges ikke valutakjøp i desember 2004. De internasjonale aksje- og obligasjonsmarkeder er mindre likvide rundt årsskiftet, og det er derfor lite hensiktsmessig å tilføre petroleumsfondet midler som må plasseres på dette tidspunktet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. oktober 2004 10:00