Norges Bank

Pressemelding

Noe bedre utsikter for finansiell stabilitet, men økt sårbarhet i husholdningene

Utsiktene for finansiell stabilitet vurderes på kort sikt som tilfredsstillende og noe bedre enn for et halvt år siden, sa visesentralbanksjef Jarle Bergo i forbindelse med fremleggelsen av rapporten Finansiell stabilitet 1/2004 torsdag 3. juni.

Den samlede kredittveksten til publikum har falt og er nå om lag på linje med veksten i norsk økonomi. Husholdningenes gjeld vokser fortsatt raskt. Den kraftige verdistigningen på boliger de siste årene er en viktig forklaring. Rentenedgangen har gjort det lettere for husholdningene å betjene gjelden. Gjeldsveksten gjør imidlertid husholdningene mer sårbare for økonomiske forstyrrelser. Det er et usikkerhetsmoment for den økonomiske utviklingen.

Foretakenes lønnsomhet har bedret seg. Antall konkurser har falt siden toppen i andre kvartal i fjor. Målt etter omsetningsverdi ble konkurstoppen nådd i andre halvår 2002. Eiendomsnæringen er den næringen som bankene har mest utlån til. Foretak som leier ut kontorlokaler har hatt svakere inntjening enn andre typer eiendomsforetak. Selv om den finansielle utsattheten varierer mellom næringer, vurderer Norges Bank den samlet som moderat og noe lavere enn for et halvt år siden.

Norske banker har bedret sine resultater det siste året. Den positive utviklingen skyldes lavere utlånstap, økte verdipapirinntekter og lavere driftskostnader. Bankenes netto renteinntekter har falt som følge av rentefallet. Bankene har tilfredsstillende soliditet, og synes å ha god evne til å motstå økte tap som følge av eventuelle tilbakeslag i økonomien.

For ytterligere opplysninger kan direktør Birger Vikøren (tlf. 22316142) eller fagdirektør Arild J. Lund (tlf. 22316144) kontaktes.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. juni 2004 10:00