Norges Bank

Pressemelding

Hensynet til finansiell stabilitet ikke til hinder for fusjon mellom DnB og Gjensidige NOR

Norges Bank skriver i en uttalelse til Kredittilsynet at hensynet til finansiell stabilitet ikke er et avgjørende hinder for fusjonen som de to bankene ønsker.

I uttalelsen er det lagt vekt på det foreslåtte konsernets soliditet, risikoen i betalingssystemet, og konsekvensene for myndighetenes håndtering av eventuelle kriser og for sikringsfondssystemet. Virkningen på konkurransen er også vurdert, fordi den er viktig for robuste og effektive finansielle infrastrukturer og betalingssystemer. Omtalen av konkurransen er avgrenset til markedene for banktjenester.

Norges Bank peker på at en sammenslåing mellom DnB og Gjensidige NOR vil innebære at en større del av den samlede risikoen knyttet til å yte kreditt og andre finansielle tjenester til norsk næringsliv og husholdninger blir konsentrert i ett enkelt finanskonsern. Dersom en finansiell krise skulle ramme DnB NOR, vil konsekvensene for det finansielle systemet være mer vidtrekkende enn om en krise rammer ett av konsernene i dag. Økt størrelse vil samtidig kunne gi mulighet for kostnadsbesparelser, diversifisering og bedre risikostyring, som kan bidra til en stabil inntjening og tilfredsstillende soliditet. Hvorvidt en sammenslåing vil gjøre det finansielle systemet mer stabilt eller ikke, vil avhenge av om slike forbedringer blir realisert, og generelt av de strategiske veivalg som tas i det fusjonerte konsernet. En sammenslåing vil innebære behov for tett tilsynsmessig oppfølging av DnB NORs virksomhet, ikke minst når det gjelder valg av risikoprofil og systemer for styring av risiko.

Store og komplekse finansinstitusjoner kan skape forventninger om at de vil bli reddet av myndighetene dersom de skulle få finansielle problemer. Dette kan føre til for liten overvåking av, og for lav risikobevissthet omkring, bankens virksomhet både fra långivere og kredittvurderingsselskaper. Etter Norges Banks oppfatning bør det ikke være grunnlag for slike forventninger. Det kan imidlertid være en kompliserende faktor ved håndtering av en eventuell krise i den fusjonerte banken at staten samtidig er en stor eier.

Norges Bank peker på at konkurransen i de fleste markeder for banktjenester i dag er sterk og at det finnes konkurrenter som kan etablere seg på områder der eventuell markedsmakt utnyttes. Innslaget av konkurranse fra utlandet er også betydelig og økende. Norges Bank forventer at konkurransen innenfor de fleste markedene for banktjenester fortsatt vil være tilfredsstillende etter fusjonen. Spesielt av hensyn til små- og mellomstore bedrifter i distriktene vil det være ønskelig med større engasjement fra sparebankenes side overfor denne type bedrifter.

Fusjonen gir etter Norges Banks syn grunn til en bred gjennomgang av sikringsfondssystemet.

Les uttalelsen

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. august 2003 10:00