Norges Bank

Pressemelding

Bankene opplever økte utlånstap, men soliditeten er ikke svekket

Svak makroøkonomisk utvikling og fall i verdipapirmarkedene har ført til en klar svekkelse av bankenes resultater. Prognoser for den økonomiske veksten både i Norge og internasjonalt er nedjustert siden forrige rapport, men aksjekursene har steget siden midten av mars. Bankene har opprettholdt sin soliditet og er rimelig godt rustet til å møte en svakere makroøkonomisk utvikling. Utsiktene for finansiell stabilitet vurderes derfor som tilfredsstillende, men noe svakere enn for et halvt år siden, sa visesentralbanksjef Jarle Bergo onsdag 21. mai da han la fram rapporten Finansiell stabilitet 1/2003.

Rentesenkningen det siste halvåret vil lette rentebelastningen for foretak og husholdninger. Dette vil isolert sett redusere tallet på konkurser i foretakssektoren. Likevel må en med fortsatt svak økonomisk vekst forvente høye konkurstall og noe økte banktap i tiden fremover. Lavere leie- og eiendomspriser og høyere arealledighet kan tyde på at tapene på lån til næringseiendomsselskaper vil kunne øke. Kredittrisikoen ved lån til øvrige foretak i skjermet sektor har også økt, men ligger fortsatt på et moderat nivå. Kredittrisikoen ved lån til foretak i konkurranseutsatt sektor er uendret og relativt høy.

Husholdningenes gjeld er høy og vokser fortsatt raskt. Boligprisene øker ikke lenger. Når kredittveksten til husholdningene likevel holder seg så høy, kan det dels skyldes den langvarige forutgående sterke boligprisveksten og at antall omsatte boliger fortsatt er på et høyt nivå. Dagens situasjon der gjelden vokser langt sterkere enn inntektene, kan ikke opprettholdes over tid. Samlet sett er kredittrisikoen ved lån til husholdninger moderat, men vurderes som noe høyere enn i forrige rapport.

Norges Bank har engasjert en gruppe fagpersoner for å vurdere rapporten Finansiell stabilitet i forhold til tilsvarende publikasjoner fra andre sentralbanker og å komme med forslag til hvordan rapporten kan forbedres. Gruppens rapport følger som vedlegg til Finansiell stabilitet 1/2003.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. mai 2003 10:00