Norges Bank

Pressemelding

Positiv avkastning i fjerde kvartal

I fjerde kvartal 2002 var periodeavkastningen på Petroleumsfondet 2,8 prosent. For året som helhet ble avkastningen negativ, med minus 4,7 prosent målt i internasjonal valuta.

Avkastningen på aksjeporteføljen var i 2002 negativ med -24,4 prosent. Dette var det tredje året på rad med fall i aksjemarkedene, og vi må helt tilbake til mellomkrigstiden for å finne en like svak periode for aksjeinvesteringer. Motstykket til det svake aksjemarkedet var nedgang i de internasjonale rentene og høy avkastning på obligasjoner. Avkastningen på fondets portefølje av obligasjoner var 9,9 prosent.

For perioden fra 1997 til 2002 var realavkastningen etter forvaltningskostnader på 2,5 prosent årlig gjennomsnitt.

Norges Bank oppnådde i 2002 en avkastning på 0,25 prosentpoeng over avkastningen på referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet. Dette er det femte året på rad siden aksjer ble inkludert i porteføljen i 1998 at Norges Bank har skapt merverdi i forvaltningen. Samlet netto meravkastning i aktiv forvaltning har vært 4,9 milliarder kroner over disse årene.

I 2002 ble det overført 125 milliarder kroner fra Finansdepartementet. Ved utgangen av året var verdien av Petroleumsfondets plasseringer i utlandet 609 milliarder kroner. Sterkere kronekurs har ført til at verdien av Petroleumsfondet fra 2001 til 2002 er redusert med 4 milliarder regnet i norske kroner. Kronekursen har imidlertid ikke betydning for den fremtidige internasjonale kjøpekraften av Petroleumsfondet. Regnet i valuta har verdien av Petroleumsfondet økt tilsvarende om lag 100 milliarder kroner i 2002.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. mars 2003 10:00