Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank støtter forslag om å oppheve valutaloven og penge- og kredittreguleringsloven

Norges Banks hovedstyre støtter forslagene i et høringsnotat fra Finansdepartementet om blant annet å oppheve valutaloven fra 1950 og penge- og kredittreguleringsloven fra 1965. Dette var i sin tid sentrale fullmaktslover, men utgjør ikke lenger en aktiv del av virkemiddelapparatet i den økonomiske politikken.

Norges Bank slutter seg til at enkelte bestemmelser videreføres i modernisert form i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven. Et flertall i hovedstyret mener likevel at det verken er nødvendig eller ønskelig med en bestemmelse i sentralbankloven om avgift på omsetning av valuta ("Tobin-avgift"). Et mindretall, Sigbjørn Johnsen og Vivi Lassen, slutter seg til dette forslaget i høringsnotatet.

Hovedstyret peker på at for enkelte spørsmål i høringsnotatet gjør ulike hensyn seg gjeldende som kan tilsi en mer omfattende behandling enn det som nå har vært mulig. Dette gjelder prinsipper og praksis for oppnevning til hovedstyret, om offentlighet for hovedstyrets protokoller og om habilitetsregler for medlemmer av hovedstyret og representantskapet. Hovedstyret har for øvrig ikke funnet det naturlig å gå nærmere inn på de spørsmålene i høringsnotatet som særlig gjelder hovedstyrets og representantskapets sammensetning og medlemmer.

I høringsuttalelsen understrekes det at banken løpende arbeider for å videreutvikle kommunikasjonen om utøvelsen av pengepolitikken med sikte på å skape troverdighet og tillit. Banken tar blant annet sikte på ytterligere å utvikle inflasjonsrapportene og vil vurdere muligheten for mer omfattende pressemeldinger med begrunnelse ved offentliggjøringen av rentebeslutningene. Hovedstyret vil også nærmere vurdere offentlighet for protokollene fra rentemøtene. Dagens lovgivning er ikke til hinder for en slik offentliggjøring. Det er ellers hovedstyrets syn at det er mest naturlig at beslutning om offentliggjøring av hovedstyrets protokoller av andre enn Norges Bank i tilfelle bør skje ved lov, og ikke ved forskrift.

Norges Bank slutter seg til forskjellige forslag i høringsnotatet som tar sikte på å modernisere og tilpasse sentralbankloven på enkelte punkter. Det gjelder forenkling av lovens regler om bankens avdelinger, presiseringer av representantskapets oppgaver, innstramminger i bankens adgang til å yte kreditt til staten eller andre enn banker og oppheving av en forskriftshjemmel om plassering av valutareservene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. februar 2003 14:06