Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder K2 økte med 8,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, mot 9,1 prosent i august. Pengemengden M2 økte med 6,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, mot 7,6 prosent fram til utgangen av august. Vekstberegningene for pengemengden er endret fra og med denne publiseringen. (Indikatorene er påvirket av statens overtakelse av sykehusene).

Norges Banks kredittindikator K2 økte med 8,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, mot 9,1 prosent ved utgangen av august. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 9,1 prosent ved utgangen av august, mot 10,8 prosent ved utgangen av juli. Kreditt til husholdninger steg med 11,2 prosent de siste tolv måneder fram til utgangen av september, mot 11,4 prosent ved utgangen av august.

Fylkeskommunene fikk i januar og juli til sammen 17,8 milliarder kroner fra staten til nedbetaling av gjeld i forbindelse med den statlige overtakelsen av sykehusene. Dette har isolert sett redusert tolvmånedersveksten i K2 i alle måneder i år, og sist med om lag 0,7 prosentpoeng i hver av månedene juni - september.

Pengemengden som omfatter pengeholdende sektors beholdning av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater, økte med 6,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september. Fram til utgangen av august var tolvmånedersveksten 7,6 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 4,9 prosent ved utgangen av august, mot 11,5 prosent ved utgangen av juli. Vekstberegningene for pengemengden er endret fra og med denne publiseringen ved at det er innført transaksjonsbaserte beregninger som justerer for valutakursomvurderinger og brudd i statistikken. Pengemengdeveksten er også påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene.

(Se mer om dette i notatene om kredittindikatorene og pengemengden.)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. oktober 2002 10:00