Norges Bank

Pressemelding

Avkastning -2,9 prosent på Petroleumsfondet i andre kvartal

I andre kvartal 2002 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond -2,9 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Den negative avkastningen skyldes et klart fall i de viktigste aksjemarkedene, særlig i USA og Europa. Kursfallet i aksjeporteføljen var på 12,0 prosent. Parallelt med nedgangen i aksjemarkedet var det nedgang i rentene og dermed en kursoppgang på Petroleumfondets plasseringer i obligasjoner. Avkastningen på obligasjonene var 3,6 prosent.

Målt i norske kroner var avkastningen på Petroleumsfondet i andre kvartal -11,2 prosent. Vesentlig lavere avkastning i kroner skyldes at kronen i andre kvartal styrket seg betydelig overfor valutaene som inngår i referanseporteføljen. Dette har imidlertid ikke betydning for utviklingen i i fondets internasjonale kjøpekraft. Det er derfor mest relevant å bruke tall for avkastning målt i utenlandsk valuta.

Samlet for første halvår var periodeavkastningen på Petroleumsfondet -2,4 prosent målt i fondets valutakurv.

I andre kvartal 2002 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,01 prosentpoeng lavere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. For første halvår var det en meravkastning på 0,21 prosentpoeng.

Miljøfondet hadde i andre kvartal en avkastning på -12,4 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført midler for 53,5 milliarder kroner i andre kvartal. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var 605,4 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

Kvartalsrapporten er lagt ut i norsk og engelsk versjon på www.nbim.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. august 2002 10:00