Norges Bank

Pressemelding

Tilfredsstillende finansiell stabilitet til tross for høy kredittvekst

– Utsiktene for den finansielle stabiliteten i Norge er fortsatt tilfredsstillende, til tross for fortsatt høy kredittvekst, sier visesentralbanksjef Jarle Bergo.

Norges Bank la tirsdag 28. mai fram rapporten Finansiell stabilitet 1/2002.

Rapporten viser at husholdningenes og foretakenes gjeldsbelastning har økt siden forrige rapport, men i et mer moderat tempo enn tidligere for foretakene. Sterk vekst i realdisponibel inntekt i husholdningene, høy egenkapitalandel i foretakene og bedrede konjunkturutsikter internasjonalt og i Norge gjør at risikoen for store utlånstap i bankene likevel ikke vurderes som økt på kort sikt. På noe lengre sikt kan en vedvarende høy kredittvekst føre til finansielle ubalanser og økt kredittrisiko.

Fastlandsforetakene har i dag en samlet gjeldsbelastning på linje med de høye nivåene på slutten av 1980-tallet. Gjeldsveksten i foretakene er fortsatt sterkere enn veksten i verdiskapingen. Bankenes samlede utlån til konkurranseutsatt sektor er vesentlig lavere enn til skjermet sektor. Den høye gjeldsbelastningen i skjermet sektor innebærer at foretakene er avhengige av en god inntjening i årene fremover for å kunne betjene lånene. Egenkapitalsituasjonen for foretakssektoren samlet har bedret seg gjennom hele 1990-tallet. Kredittrisikoen ved lån til foretakene vurderes som moderat.

Lån til husholdningene er ikke like utsatt. Selv om husholdningenes gjeldsbelastning fortsatt stiger kraftig, er den samlet sett lavere enn på slutten av 1980-tallet. Det er imidlertid betydelige forskjeller mellom grupper av husholdninger. Gruppen med lavere og midlere inntekter har økt sin gjeldsbelastning og dermed fått redusert evne til å tåle perioder med renteøkninger eller arbeidsledighet. Samlet sett vurderes kredittrisikoen ved lån til husholdningene som relativt lav, noe som understøttes av at en høy og økende andel av lånene er gitt med pant i bolig.

De fleste store bankene reduserte utlånsveksten i 2001. Samtidig ble samlet kapitaldekning bedret. Egenkapitalen er nå høy i forhold til tapene, særlig sammenlignet med situasjonen på begynnelsen av 1990-tallet. Beregninger viser at tapene kan øke betydelig uten noen umiddelbar fare for bankenes soliditet. Samlet sett vurderes utsiktene for finansiell stabilitet som tilfredsstillende.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. mai 2002 10:00