Norges Bank

Pressemelding

Årsrapport om betalingsformidling 2001 : Elektroniske betalingstjenester faller i pris og øker i bruk

Antallet betalinger over PC/internett ble doblet fra 2000 til 2001 og i 2001 ble det gjort nesten like mange girobetalinger på denne måten som via brev. Bruken av betalingskort har hatt en årlig vekst på om lag 20 prosent årlig siden 1996, og kort er det mest brukte betalingsinstrumentet i Norge. Elektroniske betalingsinstrumenter som kort og giro betalt via PC/internett er generelt sett mer kostnadseffektive enn de blankettbaserte instrumentene. Økt bruk av elektroniske betalingsinstrumenter reduserer derfor samfunnets kostnader ved å gjennomføre de nødvendige betalingstjenestene.

Uendrede priser på elektroniske tjenester, markert prisøkning for blankettbaserte tjenester
Det var ingen prisøkning på de elektroniske betalingstjenestene rettet mot personkunder fra januar 2001 til januar 2002. Prisen for bruk av kort i betalingsterminaler (EFTPOS) falt med 7 prosent i denne perioden. Prisene på elektroniske tjenester rettet mot næringslivet var hovedsakelig uendret eller falt noe fra januar 2001 til januar 2002.

Det var en markert prisøkning for de blankettbaserte girotjenestene rettet mot personkunder fra januar 2001 til januar 2002, og prisøkningen var ekstra stor for de girotjenestene hvor kunden oppsøker banken. Prisene på kontant betaling av giro og giro belastet konto i skranke økte med om lag 35 prosent. Prisøkningen på giro per brev var moderat. Noe av prisøkningene på de blankettbaserte tjenestene kan sannsynligvis forklares med økte forskjeller i produksjonskostnadene mellom elektroniske og blankettbaserte betalingstjenester. Økningene kan også være et utslag av bankenes ønske om å få kundene til å benytte seg av andre og billigere betalingsinstrumenter. Fordi publikums betalingsvaner har endret seg betydelig det siste tiåret, er gjennomsnittsprisen for å gjennomføre en ikke-kontant betaling (hovedsakelig kort og giro) målt i faste 1994-priser ved årsskiftet 2001-2002 nesten en krone lavere enn den var i 1994. Den gjennomsnittlige girobetalingen var blitt 15 øre billigere i samme periode målt i faste priser. Det var en økning i den nominelle giroprisen på 35 øre fra 2001 til 2002 som skyldes den kraftige prisøkningen på giro i skranke.

Norges Bank gjennomfører nå en kartlegging av bankenes kostnader ved å produsere ulike typer betalingstjenester. Resultatene fra denne kartleggingen vil bli publisert i andre halvår 2002.

Dobling av antallet giro betalt over internett fra 2000 til 2001
Antallet nettbankavtaler økte med nesten 50 prosent til 1,35 millioner avtaler ved utgangen av 2001. To år på rad har det vært en dobling av antallet giro betalt gjennom nettbank og i 2001 ble 66 millioner giro betalt på denne måten. Samtidig ble antallet giro sendt inn per brev redusert med 18 prosent fra 2000 til 2001, slik at det i 2001 ble betalt 1,1 giro pr brev for hver giro betalt over internett. Det er ingen endringer i antallet giro betalt pr telefon, mens det er en svak økning i antallet avtalegiroer. Det var bare en svak reduksjon i antallet giro i skranke fra 2000 til 2001. I inneværende år vil sannsynligvis giro betalt via PC/internett overta som den mest brukte måten å betale giro på for privatpersoner.

Fortsatt vekst i bruken av betalingskort
Antallet betalinger med kort økte med 16 prosent fra 2000 til 2001 til 446 millioner transaksjoner, og kortbetalinger utgjør over halvparten av alle ikke-kontante betalinger i Norge. Gjennomsnittsbeløpet for vare-/tjenestekjøp med bankkort var 350 kroner i 2000, en reduksjon på om lag 30 kroner fra året før.

Kontantuttak
Antallet kontantuttak ved varekjøp økte med 25 prosent fra 2000 til 2001, og dette er nå den mest brukte uttaksformen i Norge. Det ble i 2001 tatt ut penger ved hver tredje betaling med bankkort. Beløpet som tas ut ved hvert uttak er stabilt rundt 360 kroner i gjennomsnitt, så samlet verdi av disse uttakene er begrenset. Det var en svak økning i antallet minibankuttak, samtidig som det gjennomsnittlige beløpet økte til 1 140 kroner. Antallet uttak i skranke falt med 12 prosent, og målt i verdi betyr nå uttak i minibank mer enn uttak i skranke, selv om det gjennomsnittlige uttaket i skranke er på om lag 4 260 kroner.

Publikums beholdning av sedler og mynt
Det har vært en svak reduksjon av kontantbeholdningen de siste to årene fra 43,9 milliarder kroner i 1999 til 42,9 milliarder kroner i 2001. Dette er et brudd i den jevne økningen i kontantbeholdningen som har vært de siste 20 årene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. april 2002 10:00