Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder K2 økte med 9,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, mot 9,7 prosent i desember (revidert). Pengemengden M2 økte med 9,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, mot 8,6 prosent fram til utgangen av desember. (Indikatorene er påvirket av statens overtakelse av sykehusene. Se merknader nedenfor.)

Norges Banks kredittindikator K2 økte med 9,5 prosent (140,7 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, mot 9,7 prosent ved utgangen av desember (revidert). K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 9,5 prosent ved utgangen av desember, det samme som ved utgangen av november. Merknad: Fylkeskommunene fikk i januar overført penger fra staten til nedbetaling av gjeld i forbindelse med den statlige overtakelsen av sykehusene. Dette har isolert sett redusert 12-mnd veksten i K2 i januar med 0,4 prosentpoeng (se notatet om kredittindikatoren K2).

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 9,9 prosent (73,9 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av januar. Fram til utgangen av desember var tolvmånedersveksten 8,6 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 12,4 prosent ved utgangen av desember, mot 8,3 prosent ved utgangen av november. Merknad: Pengemengdeveksten ble også påvirket av den statlige overtakelsen av sykehusene (se notatet om pengemengden).

Bankenes rentemargin falt med 0,07 prosentpoeng i fjerde kvartal i 2001. Utlånsrentene falt med 0,18 prosentpoeng til 8,72 prosent, mens innskuddsrentene falt med 0,11 prosentpoeng til 5,73 prosent. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper falt med 0,24 prosentpoeng i fjerde kvartal 2001 og var 7,36 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,16 prosentpoeng til 7,25 prosent, mens rentene på utlån fra statlige låneinstitutter økte med 0,41 prosentpoeng til 6,03 prosent.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 6,8 prosent 26. februar. Effektiv tremånedersrente var 6,8 prosent, og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 6,9 prosent. Fra 30. januar til 26. februar gikk enmånedsrenten ned med 0,2 prosentpoeng, tremånedersrenten gikk opp med 0,1 prosentpoeng, og tolvmånedersrenten gikk opp med 0,3 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for Norges handelspartnere var 3,3 prosentpoeng 26. februar, en oppgang på 0,1 prosentpoeng siden 30. januar.

Industriens effektive kronekurs var 1,3 prosent sterkere 26. februar enn 30. januar. I perioden styrket kronen seg mot japanske yen, britiske pund, amerikanske dollar og euro, mens den svekket seg mot svenske kroner.

Norges Bank kjøpte valuta fra norske banker for 3,3 milliarder kroner i perioden 21. januar til og med 15. februar 2002. Kjøpene var i sin helhet knyttet til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 15,0 milliarder kroner og solgte valuta til innlendinger for 3,8 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. februar 2002 10:00