Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks regnskap for 2001

Norges Bank har overført 8,9 milliarder kroner til staten fra bankens overføringsfond. Denne overføringen er basert på et gjennomsnitt av bankens avsetninger til overføringsfondet de tre foregående år.

Renter betalt til statskassen var 4,8 milliarder kroner i 2001, mot 3,6 milliarder kroner i 2000.

For 2001 viser Norges Banks årsresultat et underskudd på 4,7 milliarder kroner mot et overskudd i 2000 på 13,7 milliarder kroner.

Regnskapsresultatet må vurderes ut fra Norges Banks oppgaver. En hovedoppgave er utstedelse av sedler og mynt. Dette innebærer at banken alltid vil ha en gjeld som ikke er rentebærende. Motposten vil være at banken har rentebærende fordringer på andre aktører. Seddelmonopolet vil således medføre at regnskapet for en sentralbank, før man tar hensyn til justeringer som følge av endringer i valutakurser og verdipapirpriser, normalt vil vise overskudd (seigniorage). Norges Banks regnskap har videre det spesielle ved seg at resultatet i stor grad er bestemt av pengepolitikken i regnskapsåret.

Kursfallet i de internasjonale verdipapirmarkedene i 2001 har medført et tap på 3,7 milliarder kroner mot en kursgevinst året før på 2,1 milliarder kroner. Styrkingen av den norske kronen har medført at valutabeholdningen omregnet til norske kroner viser kurstap på i alt 4,9 milliarder kroner i 2001, mot kursgevinster på 6,0 milliarder kroner i 2000.

Ved utgangen av 2001 utgjorde de internasjonale reserver, hensyn tatt til gjenkjøpsavtaler og innlån, 168,6 milliarder kroner målt etter markedsverdi. Dette er 17,4 milliarder kroner mindre enn ved utgangen av 2000. De internasjonale reserver består av valutareserver, gull og fordringer på Det internasjonale valutafondet (IMF).

Valutareservene ble redusert med 19,1 milliarder kroner fra utgangen av 2000 til utgangen av 2001 og utgjorde ved årets utgang 155,4 milliarder kroner. Reduksjonen har sammenheng med at overføringene til Petroleumsfondet var høyere enn kjøpene til dette formål i 2001. Forfall av valutabytteavtaler som ble inngått i 2000 som ledd i den innenlandske likviditetsstyringen har også spilt inn.

Internasjonale reserver, plasseringer for Statens petroleumsfond og andre fordringer på utlandet hadde en samlet markedsverdi på 794,3 milliarder kroner ved utgangen av 2001 mot 586,3 milliarder kroner i 2000.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. februar 2002 15:30