Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder K2 økte med 10,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober. Også i september var tolvmånedersveksten 10,2 prosent (revidert). Pengemengden økte med 8,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, mot 6,7 prosent (revidert) fram til utgangen av september. Merk at publiseringstidspunktet for denne pressemeldingen samt kredittindikatoren K2, pengemengden og finansinstitusjonenes renter fra nå av er flyttet til kl. 10:00.

Norges Banks kredittindikator K2 økte med 10,2 prosent (147,1 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, uforandret siden utgangen av september. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 økte fra 9,7 prosent ved utgangen av august til 10,1 prosent ved utgangen av september.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 8,4 prosent (60,4 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober. Fram til utgangen av september var tolvmånedersveksten 6,7 prosent (revidert). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 4,3 prosent ved utgangen av september, mot 6,1 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes rentemargin falt med 0,12 prosentpoeng i tredje kvartal i år. Utlånsrentene falt med 0,03 prosentpoeng til 8,90 prosent, mens innskuddsrentene økte med 0,09 prosentpoeng til 5,87 prosent. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper var 7,60 prosent ved utgangen av tredje kvartal, uendret fra andre kvartal. Kredittforetakenes utlånsrenter økte med 0,01 prosentpoeng til 7,41 prosent, mens rentene på utlån fra statlige låneinstitutter falt med 0,06 prosentpoeng til 5,62 prosent.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,5 prosent 29. november. Effektiv tremånedersrente var 7,2 prosent, og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 6,6 prosent. Fra 30. oktober til 29. november gikk enmånedsrenten opp med 0,2 prosentpoeng, tremånedersrenten var uendret, og tolvmånedersrenten økte med 0,1 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for Norges handelspartnere var 3,6 prosentpoeng 29. november, en økning på 0,1 prosentpoeng siden 30. oktober.

Industriens effektive kronekurs var 0,2 prosent svakere 29. november enn 30. oktober. I perioden styrket kronen seg mot euro og britiske pund, mens den svekket seg mot amerikanske dollar, japanske yen og svenske kroner.

Norges Bank kjøpte valuta fra norske banker for 12,0 milliarder kroner i perioden 22. oktober til og med 16. november. Kjøpene var i sin helhet knyttet til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode solgte valuta til utlendinger for 13,6 milliarder kroner og kjøpte valuta fra innlendinger for 25,2 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. november 2001 11:00