Norges Bank

Pressemelding

Tilfredsstillende finansiell stabilitet, men økt usikkerhet

– Usikkerheten har økt, men stabiliteten i det finansielle systemet er fortsatt tilfredsstillende sier sentralbanksjef Svein Gjedrem. Norges Bank la torsdag fram rapporten Finansiell stabilitet 2/2001.

Rapporten viser at veksten i kreditt til publikum har avtatt noe siden forrige rapport, etter en lang periode med sterk kredittvekst. Samlet gjeld i foretak og husholdninger er mer enn fordoblet på fem år. Samtidig har inntjeningen og inntektsutviklingen vært god. Foretakene har økt egenkapitalen og husholdningene har økt formuen. Gjeldsbelastningen har likevel økt, særlig i foretakene.

Gjelden som andel av verdiskapingen i foretakene er nå på om lag samme nivå som ved inngangen til 1990-årene. Selv om foretakene har økt egenkapitalandelene de senere årene, er de avhengig av fortsatt god inntjening for å betjene gjelden. Flere næringer merker avtakende etterspørsel. Samtidig presser veksten i kostnadene inntjeningen. I tillegg har usikkerheten om den videre utviklingen økt etter terrorangrepene mot USA i september. Risikoen ved lån til foretakene har derfor økt.

Lån til husholdningene er ikke like utsatt. Gjelden som andel av inntekten er lavere enn ved inngangen til 1990-årene, og utsiktene for sysselsetting og inntekter er forholdsvis gode. Spareraten har vært høy lenge, og husholdningene har bygget opp en betydelig real- og finansformue. Det har imidlertid blitt større forskjeller i den finansielle stillingen mellom ulike alders- og inntektsgrupper.

Bankene har opprettholdt en tilfredsstillende inntjening og soliditet til tross for den sterke utlånsveksten. Utsiktene er mer usikre, og bankene kan vente svakere resultater enn vi har sett de siste årene. Tapene er fortsatt lave og må ta seg betydelig opp før stabiliteten blir vesentlig svekket. Betydelige verdipapirtap i forsikring virker negativt inn på resultatene i blandede finanskonsern. Samlet sett vurderer Norges Bank fortsatt stabiliteten i det finansielle systemet som tilfredsstillende.

For ytterligere opplysninger kan direktør Jon A. Solheim (tlf. 22 31 63 36) eller fagdirektør Thorvald Grung Moe (tlf. 22 31 60 97) kontaktes.

2001-11-29 10:00

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. november 2001 10:00