Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder K2 økte med 10,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september 2001, mot 10,8 prosent fram til utgangen av august. Pengemengden økte med 6,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, mot 8,1 prosent (revidert) fram til utgangen av august.

Norges Banks kredittindikator K2 økte med 10,3 prosent (147,9 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av september. Fram til utgangen av august var tolvmånedersveksten 10,8 prosent. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 økte fra 9,4 prosent ved utgangen av juli til 10,5 prosent ved utgangen av august.

Indikatoren for samlet kreditt K3 økte med 7,3 prosent (134,9 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av august. Fram til utgangen av juli var tolvmånedersveksten 9,7 prosent (revidert). K3 er et tilnærmet mål for hvor stor samlet bruttogjeld publikum har til innenlandske og utenlandske kilder i norske kroner og utenlandsk valuta.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 6,5 prosent (47,4 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av september. Fram til utgangen av august var tolvmånedersveksten 8,1 prosent (revidert). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 5,9 prosent ved utgangen av august, mot 6,8 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,3 prosent 30. oktober. Effektiv tremånedersrente var 7,2 prosent, og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 6,5 prosent. Fra 28. september til 30. oktober gikk enmånedsrenten, tremånedersrenten og tolvmånedersrenten ned med henholdsvis 0,2, 0,2 og 0,3 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for Norges handelspartnere var 3,5 prosentpoeng 30. oktober, dette er samme rentedifferanse som 28. september.

Industriens effektive kronekurs var 1,3 prosent sterkere 30. oktober enn 28. september. I perioden styrket kronen seg mot amerikanske dollar, svenske kroner, euro, japanske yen og britiske pund.

Norges Bank kjøpte valuta fra norske banker for 12,3 milliarder kroner i perioden 24. september til og med 19. oktober. Kjøpene er i sin helhet knyttet til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode solgte valuta til utlendinger for 41,0 milliarder kroner og kjøpte valuta fra innlendinger for 48,3 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. oktober 2001 11:00