Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 10,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august 2001. Fram til utgangen av juli var tolvmånedersveksten 10,7 prosent. Pengemengden økte med 8,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, en nedgang fra 8,5 prosent (revidert) fram til utgangen av juli.

Norges Banks kredittindikator K2 økte med 10,8 prosent (151,5 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av august. Fram til utgangen av juli var tolvmånedersveksten 10,7 prosent. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for kredittindikatoren økte fra 8,1 prosent ved utgangen av juni til 9,4 prosent ved utgangen av juli.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd og sedler og mynt, økte med 8,0 prosent (57,0 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av august. Fram til utgangen av juli var tolvmånedersveksten 8,5 prosent (revidert). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 6,5 prosent ved utgangen av juli, mot 8,6 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,5 prosent 28. september. Effektiv tremånedersrente var 7,4 prosent og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 6,8 prosent. Fra 30. august til 28. september var enmånedsrenten uendret, mens tremånedersrenten og tolvmånedersrenten gikk ned med hhv. 0,2 og 0,6 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for Norges handelspartnere var 3,5 prosentpoeng 28. september, en oppgang på 0,3 prosentpoeng fra 30. august.

Industriens effektive kronekurs var 0,2 prosent svakere 28. september enn 30. august. I perioden svekket kronen seg mot amerikanske dollar, euro, japanske yen og britiske pund, mens den styrket seg mot svenske kroner.

Norges Bank kjøpte valuta fra norske banker for 14,4 milliarder kroner i perioden fra og med 20. august 2001 til og med 21. september 2001. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 50,4 milliarder kroner og solgte valuta til innlendinger for 31,7 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. oktober 2001 11:00