Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 10,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli 2001. Fram til utgangen av juni var tolvmånedersveksten 11,1 prosent. Pengemengden økte med 8,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, en oppgang fra 8,6 prosent (revidert) fram til utgangen av juni.

Norges Banks kredittindikator K2 økte med 10,7 prosent (149,4 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av juli. Fram til utgangen av juni var tolvmånedersveksten 11,1 prosent. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for kredittindikatoren falt fra 8,4 prosent ved utgangen av mai til 8,2 prosent ved utgangen av juni.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd og sedler og mynt, økte med 8,8 prosent (62,8 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av juli. Fram til utgangen av juni var tolvmånedersveksten 8,6 prosent (revidert). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 8,9 prosent ved utgangen av juni, mot 5,8 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes rentemargin økte med 0,09 prosentpoeng i andre kvartal i år. Utlånsrentene økte med 0,01 prosentpoeng til 8,93 prosent, mens innskuddsrentene falt med 0,08 prosentpoeng til 5,77 prosent. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper økte med 0,05 prosentpoeng i andre kvartal og var 7,60 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter økte med 0,06 prosentpoeng til 7,40 prosent, mens rentene på utlån fra statlige låneinstitutter økte med 0,16 prosentpoeng til 5,68 prosent.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,5 prosent 30. august. Effektiv tremånedersrente var 7,6 prosent og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 7,4 prosent. Fra 30. juli til 30. august var enmånedsrenten uendret, mens tremånedersrenten og tolvmånedersrenten gikk ned med 0,1 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for Norges handelspartnere var 3,2 prosentpoeng 30. august, en oppgang på 0,1 prosentpoeng fra 30. juli.

Industriens effektive kronekurs var 0,2 prosent sterkere 30. august enn 30. juli. I perioden styrket kronen seg mot amerikanske dollar, britiske pund og svenske kroner, mens den svekket seg mot euro og japanske yen.

Norges Bank kjøpte valuta fra norske banker for 10,1 milliarder kroner i perioden fra og med 23. juli 2001 til og med 17. august 2001. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 19,1 milliarder kroner og solgte valuta til innlendinger for 11,2 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. august 2001 11:00