Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 12,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar 2001. Fram til utgangen av januar var tolvmånedersveksten 12,4 prosent. Pengemengden økte med 10,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, en reduksjon fra 10,9 prosent fram til utgangen av januar (reviderte tall).

Norges Banks kredittindikator økte med 12,5 prosent (164,3 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av februar. Fram til utgangen av januar var tolvmånedersveksten 12,4 prosent. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for kredittindikatoren falt fra 13,1 prosent ved utgangen av desember i fjor til 12,0 prosent ved utgangen av januar i år.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 10,7 prosent (73,0 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av februar. Fram til utgangen av januar var tolvmånedersveksten 10,9 prosent (reviderte tall). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 10,3 prosent ved utgangen av januar, mot 9,3 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,7 prosent den 30. mars. Effektiv tremånedersrente var 7,7 prosent, mens tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 7,5 prosent. Fra 27. februar til 30. mars økte enmånedsrenten og tolvmånedersrenten med 0,1 prosentpoeng, mens tremånedersrenten var uendret. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,8 prosentpoeng 30. mars, en økning på 0,3 prosentpoeng fra 27. februar.

Kronekursen målt mot euro var 8,06 den 30. mars, 2,1 prosent sterkere enn den var 27. februar. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,06 og 8,24 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 2,0 prosent sterkere 30. mars enn 27. februar.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 9,1 milliarder kroner i perioden fra og med 19. februar 2001 til og med 23. mars 2001. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 20,4 milliarder kroner, og solgte valuta til innlendinger for 12,3 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. april 2001 11:00